KrF ser behov for økt bemanning i skole, barnevern og PPT. Prioriteringer som virkelig kunne ha gjort en forskjell i barns liv. Men vi vet det vil bli krevende å finne rom for dette slik kommuneøkonomien ser ut fremover. Da virker det lettfeldig å bruke 35 millioner på en parkeringsplass for maskiner og lagring og jord og stein.

Før sommeren bestilte posisjonen en utredning fra administrasjonen med vurdering om det er behov for å øke grunnbemanningen i skolen. Denne måneden ble rapporten lagt frem for Oppvekst og Utdanning. I løpet av det siste året har antall barn med vedtak om spesialundervisning økt med 25%, fra 4% til 5% av elevene. Dette er i utgangspunktet en positiv effekt av at PPT nå fungerer bedre. Men skal vedtakene følges opp, kreves det 18 ekstra lærerstillinger. Samtidig har mosseskolen tatt imot 65 flyktninger fra blant annet Ukraina. Alle disse har rett på norskopplæring. Dette utløser behov for ytterligere 6-7 lærerstillinger. Alternativet er at lærernormen brytes.

I samme møte fikk vi også orienteringer fra barnevernet og PPT. Ved kommunesammenslåingen ble PPT kraftig nedskalert og klarte ikke utføre oppgavene sine tilfredsstillende. Det siste halvannet året har det blitt jobbet systematisk og godt med å oppbemanne og innføre en faglig forsvarlig drift. Likevel har PPT enda ikke tilstrekkelig og stabil nok bemanning til at de har klart å ta unna det store etterslepet av saker. Barn må vente i månedsvis for å få den utredningen de trenger og frister brytes.

Barnevernet har snudd en krevende situasjon og arbeider nå svært godt, med vekt på forebygging, nettverksarbeid og familieråd. I over 50% av de tilfellene hvor barnet ikke kan bo hjemme, finner man nå fosterhjem i nære relasjoner. Det er en positiv utvikling. Samtidig ser vi også her behov for flere ansatte. De jobber under et enormt arbeidspress. Oppvekstreform og ny barnehagelov pålegger barnevernet stadig flere oppgaver og krav til dokumentasjon, oppgaver som krever flere hender.

I løpet av det året jeg nå har sittet i kommunestyre og formannskap, er det kanskje dette som har overrasket meg mest; hvor vanskelig det er å få gjennomslag for små bevilgninger til skole, barnehage og oppvekst, og hvor lett det er å få flertall for store summer innen enkelte andre områder i kommunen.

I sist formannskapsmøte godkjente for eksempel flertallet å kjøpe en tomt til 35 millioner. I første omgang skal tomten brukes til å lagre jord og stein. Etter hvert kanskje også parkering av anleggsmaskiner. Muligens skal deler av tomten selges til næring på sikt. Men det foreligger ingen klare planer, analyser, kalkuleringer, eller utredninger. Kjøpet virker nesten å være gjort kun fordi anledningen bød seg, og kom helt overraskende på politikerne. KrF stemte derfor imot tomtekjøpet.

KrF mener at å investere i en trygg og god oppvekst er en god investering i fremtiden. Flere lærere som kan se hver enkelt elev og tilpasse undervisningen til hans/hennes behov, vil sikre at flere blir i stand til å fullføre videregående utdanning. Flere ansatte i PPT og barnevern vil bidra til bedre forebygging, mer tid til veiledning og at flere barn får den hjelpen de trenger i tide. Dette er investeringer som ikke bare gir barn og unge en bedre oppvekst, men også bidrar til færre utgifter på sikt. Utenforskap koster. Forebygging lønner seg.

Det er en krevende økonomisk situasjon i Europa og Norge. Mye tyder på at budsjettet for årene fremover blir strammere og prioriteringene hardere.

Da er KrFs prioritering klar: vi vil prioritere barn og unge, fremfor andre ting.