Bedriftene gir liv til bygd og by. NHO Viken Oslo spurte medlemmene om hva som er det viktigste for bedriftene. Det viktigste er en god kommune som pleier de eksisterende bedrifter og legger til rette for vekst.

Et lokalvalg handler mest om det som er nært og viktig i hverdagen. NHO Viken Oslo spurte bedriftene om hva som var det aller viktigste for dem av følgende temaer: Seriøst arbeidsliv, infrastruktur og samferdsel, reduserte skatter og avgifter, tilgang på kompetanse og tilrettelegging for næringslivet. Tilrettelegging for næringslivet kom på topp med klar margin i alle fire fylker.

Dette er også saker som bedriftene i nye Moss er opptatt av. Derfor inviterer vi bedrifter og ordførerkandidater fra Viken og nye Moss til dialog og samtale under valgkampen.

For å kunne rekruttere ny arbeidskraft til lokale bedrifter som Aker Solutions, Støtvig Hotel eller RPC Promens er en kommune med gode skoler og barnehager viktig. Det er viktig å kunne komme seg lett på jobb med gode kollektive løsninger både i Moss sentrum, på Jeløya og andre nærområder.

For at innbyggerne i kommunen skal kunne nyte velferden, må bedriftene være i stand til å skape verdier som politikerne kan fordele. Arbeidskriminalitet er et hinder for dette. I NHO Viken Oslos undersøkelse er et seriøst arbeidsliv rangert som nest viktigst etter kommunal tilrettelegging.

Bedriftene er også opptatt av redusert skjemavelde og byråkrati, rask saksbehandling i kommunen, en mer effektiv offentlig sektor og et utdanningssystem som leverer kandidater tilpasset arbeidslivets behov. Det er ikke gitt at elevens førstevalg skal trumfe arbeidslivets behov når det gjelder opplæring.

NHO Viken Oslo mener at det viktigste er å få flere folk i jobb og at flere jobber mer. Flere i jobb senker trygdeutgiftene, øker verdiskapingen og den enkeltes inntekt, og det bidrar til inkludering. Å få flere i jobb må kombineres med en politikk for økt effektivisering av offentlig sektor. Det offentlige bør i enda større grad benytte seg av private aktører til å bidra med nye løsninger og et forsterket tjenestetilbud.

Offentlige og private foretak konkurrerer i stadig større grad med hverandre. At offentlige og private virksomheter utfordrer hverandre gjennom konkurranse er positivt fordi det skaper flere alternativer for brukerne. Vi tror at valgmuligheter gir bedre kvalitet og riktig kostnad.

Klimaendringene er kanskje vår tids største utfordring. I årene som kommer skal vi kutte utslipp i tråd med Parisavtalen. Næringslivet i nye Moss ligger allerede langt framme når det gjelder å finne bærekraftige løsninger, ta for eksempel Rockwool som med ny smelteovn kutter CO₂-utslippet med 80 prosent. Kommunen kan også påvirke utviklingen ved å tenke bærekraft når den skal gjøre sine innkjøp.

Det er mange kompetente bedrifter i nye Moss. Vi har bare nevnt noen av dem. Vi håper og tror at nye Moss lytter og registrerer innspillene fra bedriftene.