Gå til sidens hovedinnhold

Nå må BaneNor på banen

DEBATT

Torsdag 4. februar åpnet ordføreren for at politikerne i Moss fikk presentert rapport om områdestabilitet, bestilt av BaneNor og utført av NGI. (Rapportene er ennå ikke kvalitetssikret, men ligger nå ute på kommunens nettsider.)

Her fremkom det noe, som for oss, virker noe spesielt. Omfattende geotekniske undersøkelser er lagt inn i entreprisearbeidene. Og presenteres nå, etter at mer enn 3 milliarder anleggskroner er brukt. Det viser seg altså at BaneNor har startet opp dette gigantprosjektet uten å ha god nok kunnskap om grunnforholdene. Kan vi nå antyde, nok et stort jernbaneprosjekt uten styring på fremdrift og kostnader, som ender opp med milliardoverskridelser? Vi må forutsette at departementet har vært kjent med dette.

Enkelte politikere uttalte seg på en måte som om NGI var et spesielt firma som ikke tidligere var kjent med grunnforholdene i Moss kommune. Men det kom frem i møtet at NGI og stort sett samtlige andre store geotekniske firmaer har blitt benyttet ved mange store og små utbygginger i Moss over flere tiår. Alle tidligere kjente rapporter skal ligge som vedlegg til denne rapporten.

Grunnforholdene i Moss har ikke forandret seg, det kunne NGI’s representant bekrefte. Det er betryggende. Nye undersøkelser gir oss bare mer kunnskap om grunnforholdene.

Vi har levd med jernbane og havn i dette området i mer enn 100 år, med stabile forhold. BaneNor kan forsikre at stabiliteten i området ikke skal forverres. Det er også betryggende.


For oss samferdselspolitikere kom forslaget om at utbygger ønsker å stenge Fjordveien for all gjennomgangstrafikk (i tre år!) som en stor overraskelse. Dette er i strid med tidligere vedtak og krav fra SVV. I praksis betyr det at de 10000 bilene som daglig trafikkerer Fjordveien, nå må ut i RV19 og øvrig kommunalt vegnett. Dette kan vi ikke akseptere. Skal BaneNor bygge en ny jernbane gjennom Moss, må de bygge og gjennomføre en tilfredsstillende trafikkavvikling i byggetiden også. Klarer de å bygge en jernbane gjennom Moss, må vi forvente at de klarer å bygge veier som er trygge i anleggstiden også.

Vi er fortsatt for at Jernbanen bygges, men hvor er Moss kommune i prosessen, med krav og ønsker i forhandlingene?

Avslutningsvis merket vi oss at prosjektsjef Birger Steffensen fra BaneNor sa at "Det er ingen indikasjoner på at dette skal gi oss nye overraskelser."

Signert: Sissel Rundblad, Jørn Wille. Gretha Kant, Høyre (hhv. gruppeleder Moss Høyre. Medlem Landbruk, Medlem plan, Samferdsel, natur og Bygg og teknisk. Miljø)

Kommentarer til denne saken