Nye Moss kommune er i økonomisk trøbbel. Da kan man undre seg over at kommunens politikere, med noen få unntak, setter seg i en situasjon som kan påføre kommunen store merkostnader. Saken om omdisponering av Kallumjordet fra boligformål til landbruksformål, og dispensasjonsvedtaket om tillatelse til å bygge tak og vegger over eksisterende bulkbinger i Moss Havn (Rockwool) er slike eksempler. Her kan kommunen i verste fall komme i en situasjon som innebærer erstatningsansvar på flere titalls millioner. Det vil i så fall bety dårligere kommunale tjenester eller økt eiendomsskatt.

Disse to sakene er forskjellige, men i begge saker har politikerne gjort vedtak som strider med administrasjonens råd og veiledning. Politikerne kan selvfølgelig utøve et annet fritt skjønn enn administrasjonen, men de kan ikke tolke lover og planer slik det passer dem. I tillegg har politikerne ansvar for å ivareta generelle rettssikkerhetshensyn – dvs. at det ikke begås forskjellsbehandling og at kommunens planer er rimelig forutsigbare.

I Kallumsaken ble det argumentert med jordvernhensyn, og at nye Moss kommune står fritt til å endre på Rygges kommuneplan slik den var før sammenslåingen. Rygge og Moss kommune har ved flere rulleringer av kommuneplanene samordnet kommuneplanarbeidet. Det har ikke vært dissens mellom kommunene om Kallumjordet som fremtidig boligområde. Landbruksdepartementet har dessuten godkjent omdisponeringen til boligformål.

I denne saken har nye Moss kommune muligheter for å snu ved neste behandling av kommuneplanen. Det bør de gjøre for å unngå et erstatningskrav. Kommunen har verken råd til å engasjere advokat eller eventuell erstatning til Block Watne.

Når det gjelder lagerbygget på Moss Havn / Rockwool, så er politikernes dispensasjonsvedtak blitt avvist av fylkesmannen. Fylkesmannens vedtak er endelig og begrunnelsen er grundig. Fylkesmannen viser bl.a. til at kommunen selv har vedtatt at det må en detaljregulering til før det kan åpnes for et slikt bygg. Her har politikerne gått for fort fram og brutt med sin egen vedtatte områderegulering med tilhørende bestemmelser. I følge fylkesmannen er politikernes dispensasjonen fra kommunens egen områdereguleringsplan ikke godt nok begrunnet.

Det forundrer meg at kommunen har gitt tillatelse til å igangsette bygging av lagerbygget før klagen fra naboene er blitt behandlet av fylkesmannen. Dette kan etter mitt syn bli avgjørende dersom saken får et økonomisk etterspill. Erstatningssummen kan bli høy!

Jeg har forståelse for at våre politikerne ønsker å legge til rette for at eksisterende bedrifter får det som de ønsker. Og det er helt legitimt å argumentere med hensynet til arbeidsplasser og positive miljøeffekter. Men eksisterende bedrifter kan ikke behandles annerledes enn private som søker om dispensasjon fra kommunens vedtatte planer.

Jeg ser at det er vanskelig for våre folkevalgte å skaffe seg en grundig innsikt i lovverket. Det er derfor vi har en administrasjon med fagfolk på de fleste saksområder. Når våre politikere ønsker å gå ”sine egne veier”, så bør de forstå at dette krever mer enn allmennkunnskap om lover og regler. Da gjelder det å søke profesjonell bistand før de fatter sine vedtak. Denne hjelpen finner de i sin egen administrasjon.

Kommunestyret i nye Moss har sikkert de beste ambisjoner for utviklingen av kommunen. Men både Kallum- og Rockwoolsaken viser at de politiske ønskene er større enn innsikten i de lovmessige kjørereglene som de må forholde seg til.

Jeg håper inderlig at kommunestyret i nye Moss tar lærdom av de to sakene jeg her har tatt opp – og heretter vil ha større fokus på forutsigbarhet, juss og likebehandling. Det er bra med politiske ambisjoner, men våre folkevalgte bør ta innover seg at de formelle spillereglene må følges.