Regjeringen planlegger å legge frem en ny langtidsplan for forsvarssektoren for Stortinget våren 2020, og i den forbindelse har forsvarsdepartementet oppfordret kommuner og andre instanser til å komme med innspill. Mosseregionen Næringsutvikling AS (MNU) tok oppfordringen og kom med sine synspunkter. På grunnlag av dette ble de invitert til et dialogmøte i forsvarsdepartementet, et møte som ble gjennomført i dag, tirsdag.

Yngvar Trandem, administrerende direktør i MNU deltok på møtet og holdt et innlegg til statsråden på vegne av Rygge/Mosseregionen og Fredrikstad kommune. For MNU er det tre ting som er sentrale i utviklingen av en langtidplan. For det første peker Trandem på at det er viktig at beredskapsplanleggingen inkluderer næringsutvikling.

Forsvar og næringsutvikling

Det er kostbart å drifte og vedlikeholde flyoperative arealer og infrastruktur. Forsvaret er dermed økonomisk tjent med å dele kostnadene med andre brukere på Rygge. Det kan være KAMS eller andre aktører som utfører flyvedlikehold eller som av andre grunner er interessert i å benytte flystripen og tilhørende infrastruktur. En viktig aktør her vil kunne være Moss Lufthavn Rygge, om vi får den opp å stå igjen, skriver MNU i sitt skriftlige innlegg.

MNU mener at dersom industrien skal etablere seg, er forutsigbarhet og stabilitet knyttet til rammene for driften av virksomheten sentralt og ba derfor i innlegget sitt om at Kongsberg Aviation and Maintenance Services (KAMS) sikres mulighet til videre vekst innenfor gjerdet på Rygge.

Borg havn

Et annet sentralt punkt i Trandems innlegg var Borg havn i Fredrikstad. MNU skriver i sitt innspill at Borg havn kan ta imot krigsmateriell og forsyninger som kommer sjøveien i en alvorlig krise eller krig. Borg havn spiller her en sentral rolle, men det foreligger ingen avtale med verken NATO eller Forsvaret om å ivareta oppgavene, noe MNU mener det bør gjøre:

Det må inngås gjensidige forpliktende og langsiktige samarbeidsavtaler med sentrale private aktører. Borg Havn i Fredrikstad har en svært viktig funksjon for mottak av allierte styrker og for den generelle etterforsyningen av Norge. Her må en avtale på plass raskt slik at Borg havn får mulighet til å investere og planlegge for denne viktige oppgaven, skriver de i sitt innspill.

Videre utvikling på Rygge

Til slutt ber MNU om videre utvikling på Rygge. Trandem legger vekt på at det er viktig at Forsvaret er til stede i hele landet, og viser spesielt til en rapport fra Østfold fylkeskommune og Oslo forsvarsforening fra 2015 om behovet for «Forsvarets tilstedeværelse i hovedstadsområdet».

Nå er det en vekst på Rygge og det er noe som Østfoldsamfunnet setter pris på. Et eksempel er at det for kun en uke siden var en stor øvelse med F-35 på Rygge som ble avsluttet med at de nye F-35 kampflyene erklært operative (IOC). Vi er kjent med at Forsvarsmateriell/Luftkapasiteter flytter ut fra Kjeller flyplass og får midlertidig plassering i Lillestrøm-området. Vi mener at en varig løsning bør være å flytte FMA/Luftkap til Rygge for å skape synergier med Luftforsvarsstaben og Luftoperativt inspektorat, etter samme modell som Sjøforsvaret i Bergen, skriver MNU.

Trandem nevnte også politiets behov, og ønske om, forutsigbar tilgang til skutebaner i forbindelse med MNUs arbeid med prosjekt «Rygge øvings- og beredskapssenter». Stortinget bevilget penger til dette i revidert nasjonalbudsjett 2017, og Trandem ba Forsvarsdepartementet om å se nærmere på muligheten for et tettere samarbeid med politiet.

Trandem minnet også om at det ved to anledninger foreligger stortingsvedtak på at de 4 Hercules-flyene med base skal flyttes til Rygge.