I en verden preget av konflikter og krig, er det ofte naturen og naturmangfoldet som lider mest. Når våpen skader og dreper mennesker, kan det være lett å glemme at krigen skader mer enn bare mennesker. I skyggen av krig blir ofte naturvernet også glemt, og de ødeleggende konsekvensene for biomangfoldet og økosystemene blir ofte oversett. Vi glemmer rett og slett at vi mister mer enn vi tror

Hva skjer med naturen når krig bryter ut? Krig har alltid hatt en ødeleggende effekt på naturen og miljøet, og moderne krigføring har gjort det enda mer destruktivt. Krigen påvirker naturen og naturmangfoldet på en rekke måter. Krig fører ofte til ødeleggelse av økosystemer og kan føre til en nedgang i biomangfildet. Ødeleggelse av økosystemer kan føre til avskoging, ødeleggelse av våtmarker, og forurensning av vann og jord. Mange arter kan miste livet eller bli tvunget til å flytte på grunn av krigens konsekvenser. Dette kan føre til at mange arter forsvinner fra området, og økosystemer kan bli varige skadet.

I konfliktområder er ofte krigføringen ledsaget av massiv ødeleggelse av naturressurser og tap av biomangfold. De direkte og indirekte effektene av krig kan variere avhengig av hvilken type konflikt og krigføring som finner sted, men ødeleggelse av skog, forurensning av vann og jord, samt tap av livsmiljøer er vanlige konsekvenser av krig.

Et eksempel på dette er krigen i Irak fra 2003 til 2011, som hadde en katastrofal effekt på Iraks økosystemer. Konflikten førte til en storstilt nedhogging av skog, som ødela store deler av landets skoger og truet mange dyrearter med utryddelse. Videre førte oljeutslippene fra ødelagte oljeanlegg til forurensning av vann og jord, og dette hadde en negativ effekt på økosystemene og landbruksproduksjonen i regionen.

I følge en studie fra 2011 publisert i tidsskriftet "Global Environmental Change" førte krigen i Afghanistan til en betydelig økning i avskoging og tap av biomangfold i landet. Studien konkluderte med at tap av biomangfold i Afghanistan var en av de største konsekvensene av krigen, og at dette kan føre til langsiktig skade på landets økosystemer og miljø.

Krigen i Syria er et annet eksempel som har ført til omfattende ødeleggelse av naturen og tap av biodiversitet. Ifølge en rapport fra Verdens naturfond fra 2018 har krigen ført til en nedgang på over 70% i antall pattedyr, fugler og reptiler i landet, samt ødeleggelse av mange viktige livsmiljøer som skoger, våtmarker og vannveier. Dette har også hatt en negativ innvirkning på mennesker, da ødeleggelsen av naturressurser har forverret matsikkerheten og økt sannsynligheten for konflikter over tilgang til ressurser.

Det er ikke bare konflikter i Midtøsten som har en negativ effekt på naturen. For eksempel førte Vietnamkrigen til ødeleggelse av store deler av landets skoger, og dette hadde en negativ innvirkning på Vietnam sin økonomi og økosystemer i flere tiår etter krigen.I følge en studie fra 2016 publisert i tidsskriftet "Conservation Biology", førte krigen til tap av biomangfold og økte trusler mot mange arter, inkludert flere endemiske arter som bare finnes i Vietnam.

En av de mest ødeleggende konsekvensene av krig for naturen er tap av dyreliv. Forskning viser at krig kan føre til massedød av dyr og kan true eksistensen til sjeldne og truede arter. Et eksempel er borgerkrigen i Sudan, hvor konflikten har ført til et dramatisk fall i bestanden av sjiraffer. Sjiraffen har blitt sterkt påvirket av krig på grunn av tap av habitat, jakt og ulovlig handel med dyreprodukter. I tillegg kan krig f. eks føre til spredning av skadedyr som kan true lokale økosystemer.

Disse ødeleggelsene kan skyldes ulike faktorer, inkludert bombing, landminer, artilleri og kamper som forårsaker ødeleggelse av skoger, våtmarker og andre naturområder, men felels for alle disse konfliktene er at når krigen pågår, blir naturvern ofte glemt. Militære operasjoner kan være prioritert over miljøhensyn. Krigføring kan også føre til at områder som tidligere var beskyttet, blir åpnet for utvikling og ødeleggelse. En studie publisert i tidsskriftet Science, viser at krigen i Irak førte til økt ødeleggelse av våtmarker, og at disse våtmarkene var viktige habitat for sjeldne fuglearter.

Krigen kan også føre til forurensning av miljøet. Bomber, granater og kjemiske våpen kan føre til at giftige stoffer blir spredt i området og forurenser vann, jord og luft. En studie publisert i tidsskriftet Environmental Pollution, viser at krigen i Gaza førte til en økning i forurensning av vann og jord, som igjen førte til helseproblemer for lokalbefolkningen.

Den pågpende krigene i Ukraina er dessverre ingen unntak når det gjelder krigens brutale naturødeleggelser. I følge Environmental Performance Index (EPI) selv før den russiske invasjonen startet i februar 2022, lå Ukraina lavt på miljøindikatorer som luftkvalitet og produksjon av biologisk mangfold, så etter at krigen brøt ut er miljøsituasjonen i Ukraina sannsynligvis verre enn noen gang. Krigen vil ha alvorlige konsekvenser for landets biologiske mangfold og miljø. Ukraina har en stor andel av Europas biologiske mangfold, inkludert over 70 000 sjeldne flora og fauna, men dette kan bli ødelagt av krigen. Skogområdene som utgjør 16% av Ukrainas landareal, er spesielt sårbare for brannskader på grunn av artillerieksposisjoner som allerede har brent 20 000 hektar av Luhansk-regionen i 2020. Dette kan føre til økt karbonavtrykk i regionen, med mulige langvarige konsekvenser for klimaendringer og klimarelaterte katastrofer.

Vi har dessverre ikke lært noe av de foregående konfliktene når det gjelder naturvern, selv om vi har mye informasjon og erfaring med hvilke katastrofale naturødeleggeser krigen bringer med seg. Vi har igjen glemt at det å beskytte naturen og naturmangfoldet er like viktig som å beskytte menneskeliv og samfunnsmessige strukturer. Naturen gir oss mat, rent vann, medisiner og en rekke andre nødvendigheter for livet, og dens ødeleggelse kan føre til alvorlige konsekvenser for mennesker og dyr.

Hva med oss mossinger? Hvorfor er dette dagsaktuell for oss?

Naturkatastrofer og klimaendringer som følge av krig og konflikt vil påvirke hele planeten, uavhengig av landegrenser. Selv om ødeleggelsene skjer flere tusen kilometer unna oss, vil ringvirkningene treffe oss før eller siden. Matmangel og vanskelige levekår som følge av krigens naturødeleggelser vil også påvirke vår hverdag, ikke bare økonomisk men også våre helse og velvære vil bli påvirket.

Som vertskommune til Rygge flystasjon, en militær stasjon i stadig vekst med nye investeringer, handler debatten om den økende tilstedeværelsen av amerikanske og NATO-styrker som regel om hvilke konsekvenser en eventuell konflikt eller krig vil ha for vår sikkerhet, for oss mennesker, for økonomien, naturen blir igjen glemt i skyggen av alt annet. Det er viktig at vi lærer av de direkte og indirekte innvirkningene krig og konflikter har hatt på naturen og naturmangfoldet oppgjennom årene, bl. a ødeleggelse av skog, forurensning av vann og jord, samt tap av livsmiljøer. Det er avgjørende at vi snakker om hvordan en eventuell krig eller konflikt vil påvirke naturen og naturmangfoldet i Mosseregionen, for å utvikle effektive strategier for å beskytte og bevare økosystemene våre. Dette er spesielt bekymringsfullt i vår region, som er hjem til en rekke sårbare og truede dyrearter og et stort antall viktige økosystemer.

Vi må ikke la krigen stilne naturens stemme. Vi må beskytte vårt felles hjem.