I nytt innlegg refererer Gretha Kant (H) uttalelse av daværende avd.dir. Roar Midtbø Jensen i SVV, fra 23. august 2017: Rv 19 i tunnel gjennom Moss skal legges slik at byen får nytte av den også når det ikke lengre er ferjeforbindelse her.

23. august 2017 er lenge siden, i den forstand at mye har skjedd etter den datoen: Traséen for jernbanen gjennom Moss er nå endelig bestemt. Bygging av jernbane samt stasjon blir til hinder for samtidig bygging av ny Rv 19 gjennom byen, så det er fare for at sentrale deler av byen må «graves opp» to ganger! Grunnundersøkelser for bane og veg viser at det er mye leire, og til dels dypt ned til fast fjell.

Flytting av ferjeleiet et stykke sørover og ny Rv 19 fra Årvoll vil neppe koste så mye, som ny Rv 19 med til dels dyp graving og ekspropriasjon av eiendommer sentralt i byen Moss. Undertegnede mener – i motsetning til den refererte avdelingsdirektøren – at ny Rv 19 i Moss samt Rygge kommune bør bli del av hovedveg mellom Østfold og Vestfold, utenom sentrale bydeler i Moss og Horten.

Fast forbindelse over fjorden bør komme på sørsidene av byene Moss og Horten. Det kan gå lang tid før den kommer, så det har mye for seg å plassere nytt ferjeleie ved Moss slik at ferjestrekningen kortes inn: Flytting sørover til Festestranda monner lite, så nytt ferjeleie bør nok heller plasseres på nordsiden av Revlingen.

«Ser» SVV nå på løsninger med flytting av ferjeleiet, fordi jernbanebyggingen vil blokkere for bygging av ny Rv 19 ned til det eksisterende ferjeleiet i flere år? Er det heller slik at SVV nå vurderer ny Rv 19 ned til det eksisterende ferjeleiet som uegnet, som del av framtidig fast fjordforbindelse?