Senterpartiet vil kjempe for nasjonale interesser og nasjonalt eierskap for å bevare samfunnskritiske oppgaver i fred, krise og krig.

Vi alle husker at vår hemmelige ubåtbase på Olavsvern ble utleid til russiske forskningsskip i 2013. Nå ser det ut til at russiske interesser kan få ansvar med å vedlikeholde våre hemmelige skip i Bergen gjennom et salg av Bergen Engines AS til et russisk selskap. Bergen Engines driver blant annet med produksjon og vedlikehold av motorer til Sjøforsvaret. Etter press fra opposisjonen har Regjeringen besluttet å vurdere om de skal benytte Sikkerhetsloven til å gripe inn i en såkalt åpen kommersiell handel.

Vi mener det er noe galt når vi overlater nasjonal sikkerhet til et selvregulerende næringsliv bestående av globale private og offentlige aktører. Senterpartiet mener vi må ha sterkere offentlig nasjonal kontroll over våre verdier, ressurser og våre samfunnskritiske tjenester.

De siste tiårene har den norske stat gjennomført betydelige privatiseringer og reformer av offentlige virksomheter. Mange peker på innføringen av et nytt styringsprinsipp, New Public Management (NPM), i offentlig sektor som forklaringen på de utallige reformene. Ideen er at offentlig virksomheter skal styres etter frie markedsprinsipper. Derfor har mange folkevalgte organ og funksjoner blitt organisert etter foretaksmodellen/bedriftsøkonomiske prinsipp de senere årene.

Også Forsvaret med ansvaret for vår nasjonale sikkerhet har vært igjennom betydelige reformer for å kunne levere forsvarstjenester billigere til såkalt bedre kvalitet. Forsvaret har derfor lagt ut mye av sin aktivitet til det åpne private markedet hvor konkurranse, eierstrukturer og interesser kan være ulik i forhold til norske sikkerhetsinteresser.

At Forsvaret kan oppleve motvillige leveranser fra private aktører under en konflikt med motstridene interesser, bør ikke overraske noen. De sikkerhetspolitiske konsekvensene kan bli katastrofale.

Vår egen forsvarsminister uttalte til NRK at han ikke var bekymret over salget av Bergen Engines til russiske eiere og henviser til at staten ikke skal blande seg inn i et salg mellom kommersielle aktører. Dette sier han, selv om Politiets SikkerhetsTjeneste (PST) nylig har advart mot utenlandsk oppkjøp av norske selskap og eiendeler og da spesielt fra Russland.

For Senterpartiet er dette galskap. Hvordan skal vi kunne ivareta norske interesser og nasjonal sikkerhet uten nasjonal kontroll?

Stortinget har etablert en ny lov om nasjonal sikkerhet i den hensikt å stanse uønskede oppkjøp. Da må vi ha en Regjering som føler seg mer forpliktet av nasjonale lover og regler enn de markedsliberale regler og bestemmelser som både EU og WHO gir til et globalt fritt marked.

Da kan vi ikke slippe markedskreftene fri slik vår Regjering ønsker. Markedskreftene og eierstrukturene må reguleres og kontrolleres av våre folkevalgte og vårt demokrati til det beste for fellesskapet.

Anders Thorheim nestleder Senterpartiet

Tor Petter Ekroll, Senterpartiet i Moss