Gå til sidens hovedinnhold

Ny Kurs trekker i nødbremsen

DEBATT

Er det mulig å gå videre med jernbaneprosjektet med den nye kunnskapen vi nå har fått om grunnforhold og kvikkleire? Er det ikke tid for å stoppe opp og se nærmere på helhet, risiko og konsekvenser? En av politikernes viktigste roller er sikkerhet for innbyggernes liv og helse, og å ivareta kommunens og lokalsamfunnets interesser og trivsel.

Ny Kurs har satt saken på dagsorden til Kommunestyremøtet 16. februar. Vi vil ha disse spørsmålene debattert og besvart:

1. Vil ordføreren kreve stans av Bane Nors arbeider frem til vi med sikkerhet kan si at våre innbyggere kan føle seg trygge, og at Moss bys interesser er ivaretatt?

2. Vil ordføreren ta initiativ til at det igangsettes et utredningsarbeid hvor helhet og sammenheng i de ovennevnte forhold blir belyst?

Innbyggere som i dag bor i området Kallum, Kleberget, Fjordveien og Melløs uttrykker redsel og utrygghet for hva som kan skje hvis kvikkleiren kommer i bevegelse. Fjordveien oppleves utrygg og mange innbyggere i og omkring Moss unngår å kjøre der. Tragedien i Gjerdrum har vist oss at ingen er i stand til å forutsi når kvikkleire sklir ut. I Moss har vi opplevd uforutsett utglidning av masser på Refsnes Gods, trigget av menneskelige inngrep - ironisk nok forårsaket av avbøtende tiltak knyttet til nettopp grunnforhold, altså for å hindre utglidninger. Det finnes enda områder av jernbaneprosjektet som ikke har vært gjenstand for nye undersøkelser, eksempelvis Nordre Feste - Norrøna, noe vi mener burde vært gjort for lenge siden.

Et av Bane Nors forslag til avbøtende tiltak, er stengning av Fjordveien i tre år. Det vil være nødvendig for å ivareta sikkerheten, hvis prosjektet fortsetter. Ny Kurs mener det er uakseptabelt for Moss å leve med trafikkaos og nedstengning av sentrum, og de alvorlige og store negative konsekvensene det vil ha for innbyggerne og handelsstanden i byen vår.

I tillegg til usikkerhet om grunnforhold og kvikkleire, kommer utfordringer med mulige negative konsekvenser for vannføringer fra Vansjø som følge av gjennomføring av jernbaneprosjektet. Dette er forhold vi ikke har nok kunnskap om, og som må utredes.

Det vi har sikker kunnskap om er at sannsynligheten for et kvikkleireskred øker ved menneskelig inngrep i terreng, ved klimaendringer og erosjon. Det vi også har kunnskap om er at kvikkleireskred utvikler seg raskt og over store områder, at det starter i underkant og går bakover i terrenget når leiren nedenfor er rast ut. Kvikkleireskred kan også trigges av inngrep i havbunn utenfor land. Bane Nors planlagte avbøtende tiltak med 180 meter støttemur i nederste del av Fjordveien oppleves ikke som tilstrekkelig trygghet eller vern for boområder som inngår i den utvidede sonen i rapporten.

Politikernes urovekkende respons

Ordfører Hanne Tollerud svarer på den urovekkende rapporten med en ubetimelig skråsikkerhet: “Jeg tror dette er en bra løsning, på sikt er jeg helt sikker på det. Nå iverksettes det også tiltak som gjør at det blir tryggere”. Dette er uttalelser som kommer umiddelbart etter fremlegg av rapporten, som ikke engang Bane Nor selv har fått kvalitetssikret. Ny Kurs stiller spørsmål ved ordførerens dømmekraft i denne saken.

Tage Pettersen, ordfører da vedtakene ble fattet - nå stortingsrepresentant og leder av kontrollutvalget - uttaler: “Med den kunnskapen vi hadde da den ble valgt, mener jeg fortsatt det er riktig trasé.” Dette sier mannen som på det tidspunktet ikke ville innhente mer kunnskap. Det ble fremmet flere forslag i saker om behovet for ytterligere utredninger av grunnforhold, men alle ble konsekvent avvist. Arbeiderpartiet og Høyre har hele veien utgjort det nødvendige flertallet for å avvise alle utredningsforslag.

Tomas Colin Archer - dagens leder av utvalg for plan, bygg og teknisk – hevder at det vil være etterpåklokskap og resonnere at den nye kunnskapen kunne medført undersøkelser andre steder, hvis de var kjent den gang vedtak ble fattet. I likhet med ordføreren viser Colin Archer den samme skråsikkerheten om at den beste løsningen uansett er valgt. Dette kommer fra mannen som gikk så langt som å stille mistillitsforslag mot tidligere leder av Teknisk utvalg, når det i mars 2017 ble fremmet forslag om ytterligere grunnundersøkelser. Hadde Colin Archer den gang hensyntatt forslagene, ville det i dag ikke vært nødvendig for ham å snakke om etterpåklokskap.

Greta Kant – Høyres fremste talsperson for trasévalget 2B-alternativet – har hele tiden hatt som mantra at vi ikke må utrede videre, men presse på for å få noen jernbane i det hele tatt. Kant valgte konsekvent å se bort ifra at Intercity var et nasjonalt vedtak, uavhengig av 2B-alternativet. Mange har latt seg forføre, bevisst eller ubevisst, av at vi ikke måtte bruke tid på å utrede alternativer, i fare for å ikke få ny jernbanelinje.

Ny Kurs vil:

Ny Kurs mener at tiden er inne for en time-out, og å tenke nytt. Bane Nors nye rapport viser urovekkende og nedslående informasjon om områdestabilitet og kvikkleire. Rapporten viser kun hvordan dette påvirker deler av Bane Nors prosjekt. Politikernes oppgave er å se dette i en større sammenheng, som inkluderer hele Moss. Vi skal vurdere helheten for Moss by, og se sammenheng med prosjekter av betydning for Moss kommune og kommunens innbyggere. Totalsituasjonen vi nå er i er uoversiktlig og alvorlig. Konsekvensene for Moss kommune er mye større enn rapportens innhold, som påvirker andre pågående og planlagte prosjekter.

Forhold som må sees i sammenheng er overordnede byutviklingsprosjekter med mange involverte aktører, RV 19, Norges største ferjesamband, knutepunktsatsningen hvor Bane Nor og Moss kommune sammen har store utbyggingsplaner for bydel Sjøsiden, og ASKO med rivning og gjenoppbygging av anlegg, og dertil tilhørende økt aktivitet i havna.

Fremdrift i enkeltprosjekter må hensynta ny kunnskap og avhengigheter. Den politiske behandlingen må se helhet og sammenheng for byutviklingen i Moss, i stedet for å håndtere prosjektene isolert. Politikerne skulle eksempelvis aldri ha vedtatt å fjerne sammenhengen mellom jernbane og riksvei 19. Det kan ikke være slik at prosjektet med jernbanetrasé skal være førende for Moss og alle andre prosjekter våre innbyggere kan ha forventninger til i nåtid og fremtid.

I sin kronikk i Moss Avis 8. februar er Erik Grønners forslag til løsning stasjon på Myra og derfra rett linje i tunnel til Rygge, mens Statens vegvesen overtar Bane Nors tunnel fra Kleberget til Carlberg. Traséen går videre fram til Dilling som ny Riksvei 19. Ny Kurs mener at dette må undersøkes som en mulig løsning.

Hva må til AP og H? Et kvikkleireskred?


Signert: Kommunestyregruppa til Ny Kurs: Arild Svenson, Therese Bakkevig, Anette Mjelde, Cecilie Skjelstadaune og Christian Clasén.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.