– Vi anket avgjørelsen både når det gjaldt skyldspørsmålet og selve straffutmålingen. Det er skyldspørsmålet som nå er inntatt av lagmannsretten og dermed er straffen satt i bero som det heter, bekrefter mannens forsvarer advokat Sille M. Heidar.

Saken er nå berammet over fire dager i Borgarting lagmannsrett i begynnelsen av januar.

Da saken ble behandlet i Søndre Østfold tingrett, avdeling Moss, ble den også gjennomført over fire dager. Den da 81 år gamle tiltalte mannen møtte og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.

– Bra!

Totalt ble det ført 16 vitner, samt hørt en uttalelse fra to rettspsykiatriske sakkyndige.

Aktor og statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten la ned påstand om fengsel i 13 og et halvt år og ble hørt av sorenskriver og dommer Wenche Flavik og hennes to meddommere i saken.

– Vi var uenige i denne dommen og synes selvsagt at det er bra at den nå skal behandles på nytt i Borgarting lagmannsrett.

Beslag av kniv og kjøttøks

I tillegg til selve fengselsstraffen på 13 og et halvt år ble den 82 år gamle mannen dømt til å tåle beslag av en kniv og en kjøttøks, han ble fradømt arveretten, å sitte i uskifte samt borett og retten til å skaffe annen bolig etter sin avdøde kone. Han ble også fradømt retten til forsikringsytelser etter avdøde.

Behandlingen i lagmannsretten er satt til 10., 12., 13. og 14. januar.