Moss kommunestyret har allerede sagt nei til alt 1. Det vil si at Rv 19 legges i daglinje som følger dagens jernbanespor fram til Carlberg - og derfra gjennom Værne Kloster landskapsvernområde og videre fram til E6. Det er også grunn til å forvente at kommunestyret også vil si nei til alt. 0+. Dvs. beholde dagens Rv 19 gjennom byen med noen justeringer.

I så fall sitter vi igjen med alternativer for Rv 19 som etter alle solemerker ikke vil la seg gjennomføre av geologiske / økonomiske grunner. Jeg har liten tro på at staten, i dagens økonomiske situasjon, vil gå inn med mer penger til Rv 19 enn det som vi allerede er blitt kjent med. Nå gjelder det å fokusere på realistiske løsninger.

Dersom alt 1 og alt 0+ avvises av kommunen, så står vi overfor to muligheter. Enten at staten tar Rv 19 midlertidig ut av NTP (dvs. at den blir lagt på is), eller at det blir statlig regulering av ny Rv 19.

Personlig støtter jeg "veteranarkitektene" – selv om jeg ser at alt. 1 vil påvirke sterkt den nordre delen av Værne Kloster landskapsvernområde (området nord for nåværende jernbanespor). Men det er ikke til å komme bort i fra at denne delen av landskapsvernområdet er det minst verdifulle - da jernbanen fortsatt vil være et sterkt forringende inngrep. Dette område er dessuten visuelt preget av omkringliggende næring- og boligbebyggelse. Området rommer heller ikke i særlig grad gamle alleer, bekker og åkerholmer - som var sentrale argumenter for vernet av Værne Kloster-landskapet.

Jeg tror ikke at en ny Rv 19 vil la seg realisere uten at vi må tåle uønskede inngrep i verdifulle landskap, ulemper for eksisterende bebyggelse eller for byens utviklingsmuligheter. Dette er alltid vanskelige problemstillinger ved utbygging av ny infrastruktur i og rundt byer.

Våre folkevalgte står overfor svært utfordrende avveininger i denne saken. Dilemmaene er mange. Jeg frykter at politikerne våre nok engang - som i saken om lokaliseringen av hensettingsporet til jernbanen - vil "kaste kortene" og overlate til staten å bestemme løsning (dvs. statlig regulering). Da kan våre folkevalgte protestere for all verden – og likevel bli med på ferden – uten å ta ansvar for nødvendige ulemper. Men jeg håper at kommunestyret vårt ser at denne saken er så viktig for kommunens utvikling at de velger å ha "hendene på rattet" – selv om det blir en storm av protester uansett hvilken realistisk løsning de går inn for.