Gå til sidens hovedinnhold

Nye tiltak for kollektiv og sykkel i Moss

DEBATT

BaneNor har varslet at de vil stenge Fjordveien, mens jernbanen skal bygges i Moss. I den forbindelse ser vi at det blir stort behov for avbøtende tiltak for å håndtere trafikken. 12000 biler kjører i Fjordveien i dag, hvor skal de kjøre i fremtiden? Høyre mener at BaneNor må komme med løsninger på dette, sammen med veieier som er Viken. Høyre kommer nå til å legge ned en betydelig innsats og være en pådriver for å finne gode trafikkløsninger i Moss.

Jeløya

Med de endringene som kommer ser vi at det blir enda viktigere å begrense trafikken fra Jeløya. I 2019 var det hele 25000 som daglig (årsdøgntrafikk) passerte kanalbrua. Det var litt færre i 2020, men det er vel kun koronaeffekt, trafikken kommer nok tilbake. Av dagens trafikk fra Jeløya over Kanalbrua så går hele 35% inn mot sentrum. Det er den trafikken vi ønsker å redusere, med å tilby bedre løsninger for kollektiv, sykkel og gange. MDG er kjapt ute med forslag til løsning, deres forslag er å ta to felt fra kanalbrua og gjøre om til sykkel- og gangfelt. Vi i Høyre har liten tro på en slik løsning.

I utvalgsmøte for samferdsel behandlet vi nylig prioritering av Viken-fylkes samferdselsmidler. På dette møte foreslo Høyre at kollektivfeltet i Helgerødgata skulle prioriteres nå. Vi foreslo også en midlertidig gang- og sykkelbru over kanalen, i vente på at vi i 2025, eller der omkring, får ny kanalbru. Utvalget ble enige om å anbefale en sykkel- og gangløsning over kanalbrua, altså noe vagere enn vårt forslag.

Hvis vi ikke får sykkel- og gangbru fra Viken, har Høyre foreslått at vi kan bruke fortauene, på begge sider av brua til delt sykkel og gang felt. Det blir da et bredt gangfelt, og et noe smalere sykkelfelt. Bredden blir tilsvarende den bredden som gang- og sykkelstien i Jernbanegata har. Det er kanskje ikke ideelt, men det er en kostnadseffektivløsning og den vil ikke hindre nødvendig trafikk, eller kollektivfeltet som vi ønsker i Helgerødgata.

Næringslivet i Moss

Det er 75 virksomheter på Jeløya og 115 i sentrum, som alle har en omsetning på over en million kroner. Disse virksomhetene har, til sammen, en verdiskapning på over 7,5 milliard kroner. Og de sysselsetter selvsagt en rekke mennesker. Når vi nå skal tilrettelegge for kollektiv og sykkel, så kan vi ikke glemme at vi også må sørge for at næringslivet vårt får dekt sitt behov med frakt av varer til og fra virksomheten sin. Høyre vil at det skal være lett å drive næring i Moss, slik at vi beholder det næringslivet vi har og slik at vi kan tiltrekke for nye næringslivaktører i fremtiden. Vi mener at vår løsning for trafikken over Kanalbrua og i Helgerødgata, både tilfredsstiller de myke trafikantene og næringslivets behov.

Kommentarer til denne saken