Av dette forutsettes 240 millioner kroner fra bompengeselskapet.

Strekningen bygges i sin helhet i ny trasé, som firefelts vei over en lengde på 6,2 kilometer i Hobøl kommune i Østfold og Ski kommune i Akershus, skriver Smaalenenes Avis.

Bru

Det skal bygges to planskilte kryss og gang- og sykkelvei langs fylkesvei 120 fra Elvestad sentrum fram til krysset med den nye E18. Veien krysser Hobølelva i ei bru på rundt 300 meter. 

Det legges til rette for viltkryssinger under flere av bruene som skal bygges, i tillegg til bygging av en faunapassasje og en miljøtunnel. Anleggsarbeidene startet i februar 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i september 2016.
23 millioner kroner er foreslått til prosjektet E18 Melleby – Momarken i Eidsberg kommune. Prosjektet omfatter bygging av 8,3 kilometer tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Anleggsarbeidene startet høsten 2011, og prosjektet ble åpnet for trafikk i september 2014. 

Av de foreslåtte midlene i 2016 forutsettes 3 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Midlene i 2016 skal brukes til sluttoppgjør og restarbeider. I budsjettforslaget blir det vist til at det er ventet kostnadsøkning for prosjektet. Økningen skyldes i hovedsak forlik som er inngått mellom Statens vegvesen og en entreprenør. I tillegg er det behov for midler til å ut bedre Tarabekkens løp under E18, med blant annet legging av nye og større rør.

To felt

Regjeringen foreslår også å bevilge 274 millioner kroner prosjektet E18 Riksgrensen – Ørje i Marker kommune. 

Av dette er 90 millioner kroner bevilgning over statsbudsjettet, mens 184 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. 137 millioner kroner av midlene fra bompengeselskapet er forskuttering av statlige midler.

Den aktuelle strekningen bygges som tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt over en lengde på 6,4 kilometer. Fra riksgrensen til like øst for Ørje sentrum bygges vegen i ny trasé. Gjennom Ørje sentrum blir det bred midtrabatt og nedsatt fartsgrense. 

Utbyggingen omfatter tre planskilte kryss, med det ene krysset i Ørje sentrum, i krysset med fylkesvei 21. Anleggsarbeidene startet i juni 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2017.