Formålet med forslaget til forskrift for beverjakt er å legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning, der det tas hensyn til naturlig utbredelse av bever, jakt og fangst av bever som nærings- og rekreasjonskilde, samt forebygging av unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

Les også: Har grevlinger under verandaen

– Det bør åpnes for jakt- og fangsttid for bever i Rygge kommune fra 1. oktober til 30. april. Det bør settes krav om rapportering av felte dyr til kommunen innen 14 dager etter jakttidens slutt, foreslår saksbehandler Harald Urstad i saksutredningen.

Rygge kommunestyre skal behandles torsdag 21. september.

Les også: – La elvebredden overleve

Elg og hjort

Han anbefaler at forskriften trer i kraft straks, og at politikerne samtidig opphever det som gjelder bever i en forskrift fra 2013 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Rygge.

– Beverbestanden er per i dag så stor at en reduksjon vil være positivt både for bestanden i seg selv, men også med tanke på skader og påvirkning på annet biologisk mangfold, framholder Urstad.

Les også: Gutta inviterte ordfører'n på bever

Formålet med forslaget til ny forskrift er at administrasjonen av beverjakt forenkles.