Tunnelåpning ved Carlberg gård, fire kilometer ny trasé, ny kryssing av Larkollveien og fjerning av planovergangen ved Dilling stasjon. Det er noen av konsekvensene i Rygge når dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad kommer på plass, etter planen i 2023.

Jernbaneverket jobber for fullt med reguleringsplanen for ti kilometer med nytt dobbeltspor i Moss og Rygge.

Fra Moss stasjon vil det planlagte dobbeltsporet gå inn i en cirka to kilometer lang tunnel ved Kleberget, som kommer ut i dagen via en kulvert rett nordøst for Carlberg gård, og fortsetter gjennom kulturlandskapet mot Larkollen. Først etter cirka fire kilometer vil den nye traseen sammenfalle med eksisterende trasé, ved Såstad i Rygge.

Bekymring

Planlagt byggestart er i 2018. Jernbaneverket har hatt to informasjonsmøter i Rygge, et møte med grunneierne og et åpent møte.

– Det har vært variert mottakelse. Noen er bekymret for anleggsperioden. Noen ser fram til at det endelig skal skje noe. Mange ser at de blir berørt, men samtidig blir de kvitt dagens jernbanetrasé. Hva den skal brukes til, er en sak for kommunen. Vi har hatt god dialog med grunneierne, sier prosjekteringsleder i jernbaneverket, Trygve Sørbø Kvarme.

Boliger

– Vil boliger bli direkte berørt?

– Vi vil ikke krysse fysisk over noen boliger. Men det kan være boliger som blir berørt av støy, og hvor det må gjøres grep. Blant annet i området hvor jernbanen skal krysse Larkollveien, litt nord for dagens kryssing. Her vil Larkollveien gå i kulvert under jernbanen. Dette vil nok få betydning for boligene i området, men omfanget er det for tidlig å si noe om. Vi skal utrede hvilke konsekvenser støyen får. Det positive her er at vi får fjernet planovergangen ved Dilling stasjon, sier Kvarme.

LES OGSÅ: Slik kan den nye fjordbyen se ut

Landskapsvern

– Det er også spesielt at Værne kloster landskapsvernområde ligger her. Det legger føringer for hvordan dette skal bli. Men det var en forutsetning da landskapsvernområdet ble vedtatt av Stortinget at det skal bygges jernbane her. Målet er å bygge jernbanen slik at det ikke forringer landskapsvernområdet. Her har vi en god dialog med fylkeskommunen, sier Trygve Sørbø Kvarme.

Da Jernbaneverket utredet Sandberg-Moss-Såstad i 2012 hadde man valget mellom å legge tunnel under Carlberg eller å bruke dagens trasé.

– Grunnforholdene er årsaken til at vi valgte den første løsningen. De er dårlige. Men dårlige grunnforhold er det over hele Østfold. Likevel har vi klart å bygge jernbane her før, og vi skal få det til igjen, sier prosjekteringslederen.

Dobbeltspor

Utbygging av ti km ny jernbanelinje i Moss og Rygge, Sandbukta-Moss-Såstad, har planlagt byggestart i 2018, og planlagt ferdigstillelse 2023.

Jernbaneverket jobber med reguleringsplanen, som innen 2016 skal vedtas i kommunene. Så må det bevilgning i Stortinget til, før man kan starte bygging.

I høst begynner arkeologiske undersøkelser.

På nyåret legges det endelige forslaget ut på høring.