[Flysmart24.no] Det skal betales skatt på bonuspoeng som ansatte opptjener på jobbreiser. Finansdepartementet har nå gjort en presisering av forslaget som vil bli innført fra 1. januar.

Private reiser

Her har medlemmene inntil nå har fått en personlig og skattefri gevinst av bonuspoeng og cashpoints de har fått som følge av at de er mye på reise på jobbens regning. Bonusen har de siden kunnet bruke til å finansiere private reiser.

Inntil nå har det vært den enkelte skatteyters ansvar å rapportere denne fordelen inn til skattemyndighetene, noe svært få har gjort. Nå er den tiden forbi. Forslaget om skatt på bonuspoeng ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i juni, og det meldte seg straks protester.

Blant annet var det uklart hvem som skulle ha ansvaret for å melde inn verdiene av bonuspoengene – skatteyteren selv eller arbeidsgiver.
 

Arbeidsgivers ansvar

Nå slår statssekretær Petter Kvinge Tvedt (FrP) i Finansdepartementet det fast overfor flysmart24.no at plikten til innrapportering ligger hos arbeidsgiver:

- Blant mange arbeidsgivere har det vært usikkerhet om disse pliktene når ansatte får ytelser fra en tredjepart. De nye reglene avklarer at arbeidsgiver skal ha ansvaret for rapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, også når ytelsene kommer via forretningsforbindelser, sier Kvinge Tvedt.
 

Bedre regler

Forslaget om skatt på bonuspoeng kommer fordi regjeringen ønsker bedre regler for rapportering og skattlegging av naturalytelser i arbeidsforhold.

– Arbeidstakere mottar i en del tilfeller skattepliktige naturalytelser i arbeidsforholdet via en tredjepart. Disse er skattepliktige etter gjeldende rett. Det gjelder også for bonuspoeng som er opptjent som følge av reiser dekket i arbeidsforhold, og som brukes privat. Slike bonuspoeng skal innrapporteres, og det skal gjennomføres forskuddstrekk og betales arbeidsgiveravgift. Det fremgår også at opplysningsplikten hviler på den som har plikt til å foreta forskuddstrekk. Det vil si arbeidsgiver, sier Tvedt.

Det innebærer i praksis at arbeidsgiver må undersøke blant sine ansatte om de har benyttet bonuspoeng opptjent på jobbreiser, privat. Så må verdi av dette fastslås, og så innrapporteres som en skattepliktig ytelse for den enkelte. (ANB)