Den planlagte utvidelsen vil skje sørover mot Mosseelven på kupert skogsterreng og blir liggende cirka 350 meter fra elva.

– Innenfor reguleringsplanområdet er hoveddelen av arealet foreslått regulert til renovasjonsanlegg med hovedatkomst som i dag. Innenfor arealet kan det anlegges nødvendige veier, samt diverse bygg og anlegg tilknyttet renovasjonsanlegget, opplyser kommunalsjef Jens Terkelsen i en saksutredning til Moss bystyre.

Les også: Gammel kompost fra Solgård får skylda: Plaget av råtten lukt

Grønne soner

Ytre deler av reguleringsplanen er foreslått regulert til vegetasjonsskjerm, for å møte omgivelsene med grønne soner.

Det er lagt inn hensynssoner for faresone langs høyspentanlegget, og langs den nedgravde gassledningen gjennom anlegget. Det åpnes for at man kan sprenge ut stein der som kan videreselges som pukk.

Les også: Solgård avfallsplass har planer om å utvide

Planforslaget har vært ute på høring, og syv instanser benyttet anledningen til å komme med innspill. Olav Thon-gruppen er én av disse og ber om at det tas hensyn til strategien om at dette området skal framstå som et verdig og attraktivt område som Byport Moss.

- Funksjoner og utforming for avfallsplassen må tilpasses dette, ber Olav Thon-gruppen.

Vond lukt

DNT Vansjø minner om at lukten fra avfallsplassen er sterk i perioder og formoder at dette ikke blir bedre med en utvidelse.

- Vansjøvassdraget belastes bit for bit, blant annet med den nylig gitte dispensasjonen til bygging av Europrislageret. Disse momentene er lite vurdert i konsekvensanalysen, og vi ber om at dette hensyntas i den politiske behandlingen av saken, framholder DNT Vansjø i sin høringsuttalelse.

Les også: Klagen på Europrislageret avvist - Miljøorganisasjon bekymret for Vansjø

Bystyret skal behandle saken mandag 23. oktober. Rådmannen innstiller på at planforslaget godkjennes. Administrasjonen vil også legge fram noen forslag til tilleggsvilkår basert på innspill fra teknisk utvalg.