Slik kan riksveitunnelen legges under Moss

SLIK: Kulvert eller vei fra dagens ferjeleie (til venstre), tunnelinnslag ved Klevberget i sør (nede til venstre) og utløp ved Myra i nord (oppe til høyre).

SLIK: Kulvert eller vei fra dagens ferjeleie (til venstre), tunnelinnslag ved Klevberget i sør (nede til venstre) og utløp ved Myra i nord (oppe til høyre). Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

På Ny Kurs' åpne møte sist onsdag, om trafikkproblemene i Moss, presenterte Arild Svenson en ny mulig løsning for riksvei 19 i tunnel under Moss.

DEL

– Løsningen er utarbeidet av Martin Martinsen og Bernt Bakken, som begge er ingeniører i et ledende konsulent- og rådgivningsselskap, fortalte Svenson.

Som skissen viser, foreslås tunnelen å gå inn i fjellet ved Klevberget, og deretter gå i en bue og komme ut på Innfartsveien ved Myra, på sørsiden av Mosseelva.

– Bakgrunn for forslaget er den vedtatte nye jernbanetraseen og forslaget til utvidelse av Moss havn med ny plassering av fergeleiet. Formålet med traseen er å lede fergetrafikken og transporten til og fra havna utenom den øvrige trafikken i Moss, forklarte Svenson, som presenterte forslaget.

Løsmasser mot Årvold

Årvold-alternativet mener ingeniørene at vanskeliggjøres av løsmasser. Dette er i tråd med gamle vurderinger av at en tunnel i fjell opp til Varnaveien blir for bratt.

LØSMASSER: – Årvold-tunnelen vil innebære en tunnel i mye løsmasser.

LØSMASSER: – Årvold-tunnelen vil innebære en tunnel i mye løsmasser. Foto:

– Den nye jernbanetraseen følger havna og går inn i tunnel ved Kleberget for så å komme ut nærmere Dilling. Langs jernbanetraseen er det i hovedsak løsmasser av til dels dårlig kvalitet fra Kransen og frem til Kleberget. Det tilsier at en krysning av jernbanetraseen er lite ønskelig i dette området, innleder ingeniørene – og avviser slik sett veteranarkitektenes forslag til en mye kortere sving under Skarmyra.

– Ved Kleberget derimot er det fjell i dagen. Det betyr at det i dette området vil være forholdsvis enkelt å lage en krysning hvor veitraseen kan gå under jernbanen. Det er fra dette krysningspunktet mulig å lage tunnel. Alternativet mot Årvold er ikke vurdert ytterligere da denne antas å ha større behov for løsmassetunnel enn traseen som svinger nordover.

– Det er for eksempel cirka 35 meter til fjell ved det nye prosjektet Rosenvinge park, opplyser ingeniørene via Svenson.

Aktuell løsning

De har langt mer tro på en nordgående løsning.

– Det er synlig fjell i dagen ved Bytårnet skole, mot Klostergaten og ved Kleberget, og dybden av tunnelen bør tilsi at det er gode muligheter for fjell mellom disse punktene. Videre er det fra Bytårnet mulig å lage en løsmassekulvert i traseen til Klostergata, deretter under nåværende rundkjøring ved Flemminghjørnet og videre frem forbi avkjøringen til Nesparken hvor veien føres opp i dagen før broa over Mosseelva. Fra dette punktet etableres en ny firefeltstrasé, frem til E6. Dette medfører at dagens riksvei 19-trase kun vil bli benyttet av lokaltrafikk i Moss.

Må samkjøres med jernbane

– Utløpet av tunnelen kan alternativt flyttes nærmere rundkjøringen. Det viktigste med denne traseen er at krysningspunktet med jernbanen må bygges samtidig med jernbanetunnelen gjennom Kleberget, påpeker Svenson.

– Den øvrige delen kan bygges på et senere tidspunkt. Hoveddelen av en slik trase kan også bygges uten at det vil være til hinder for trafikkavvikling i Moss da meste parten av traseen kan drives fra havna. Det kan også etableres midlertidige veier på siden av traseen i byggeperioden.

Sperringer

Svenson forteller at ingeniørene mener at den foreslåtte traseen kan være en løsning også med dagens fergeleie. Trafikken kan ledes bort til den nye veien og at fergetrafikken – trolig litt kontroversielt for lokalbefolkningen – sperres fra å kjøre nåværende trasé.

– Om ønskelig kan denne traseen legges under bakken i kulvert slik at arealet over frigjøres for annen bruk.

– Det må påregnes å sanere noen bygninger i området fra Bytårnet mot nåværende rundkjøring. Løsningen vil også kreve en ny trasé for fotgjengere siden undergangen til Nesparken vil bli blokkert. Men siden trafikkmengden vil bli redusert foreslås dette løst som vanlig fotgjengerfelt.

Masser til havn

– Massene fra både jernbanetunnelen og veitunnelen bør benyttes til å fylle ut havneområdet. Dette vil være gunstig med hensyn til miljøet med særdeles kort transport av fyllmasser. Det bør også være en økonomisk gunstig løsning for både havn og jernbane/vei-byggingen.

– For å få til en miljømessig kontrollert utfylling foreslås det å lage en ytterkant på fyllingsområdet enten av cellespunt eller senkekasser i betong. Senkekasser i betong er en enkel metode som er benyttet i andre prosjekter med hell. Ved bygging av en ytre sperre vil det være enkelt å kontrollere det som fylles innvendig. Ved bruk av senkekasser i front vil havna få en dypvannskai, forklarte Svenson på vegne av Martin Martinsen og Bernt Bakken.

Artikkeltags