Her er de «hemmelige» avtalene fra forhandlingene i Moss

Den politiske kabalen for de neste fire år er lagt. MDG valgte Høyre, Venstre, Frp og Krf som sine samarbeidspartnere. Sindre Westerlund Mork (V), Jonas Sjolte (MDG), Tage Pettersen (H), Anne Bramo (Frp), Sissel Rundblad (H) og Halvard Sand (Krf)

Den politiske kabalen for de neste fire år er lagt. MDG valgte Høyre, Venstre, Frp og Krf som sine samarbeidspartnere. Sindre Westerlund Mork (V), Jonas Sjolte (MDG), Tage Pettersen (H), Anne Bramo (Frp), Sissel Rundblad (H) og Halvard Sand (Krf) Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Da valgresultatet i Moss endelig var klart natt til tirsdag 15. september kunne Hanne Tollerud og Arbeiderpartiet juble. Partiet hadde gått frem 5,9 prosent siden sist valg og endte på 40,8 prosent. Det ga dem 16 mandater i bystyret.

Høyre gikk tilbake 10,5 prosent til 26, 8 prosent. Det ga dem 11 mandater i bystyret.

Miljøpartiet de Grønne lå på vippen og etter nesten to uker med forhandlinger ble det søndag kveld klart at MDG valgte borgerlig side.

Hanne Tollerud, Arbeiderpartiets ordførerkandidat, uttrykket sin skuffelse overfor Moss Avis mandag ettermiddag.

– Vi trodde vi var i havn med en avtale på søndag helt fram til klokken 20 på kvelden. Da ringte Ole Podhorny i KrF og fortalte at KrF i stedet hadde undertegnet en samarbeidsavtale på Moss rådhus med H, Frp, V og Miljøpartiet De Grønne, sa Tollerud.

På en pressekonferanse på rådhuset i Moss mandag formiddag presenterte partiene den nye konstellasjonen, som skal styre Moss kommune de neste fire årene.

Der ville de ikke si noe om samarbeidsavtalen. Da Moss Avis spurte om den tirsdag ettermiddag sa flere av politikerne at det fortsatt kunne komme endringer i avtalen og at den tidligst ville bli offentliggjort fredag.

Men samme dag la Arbeiderpartiet ut avtalen. Ifølge partiet hadde de funnet den på hjemmesiden til Venstre. Noen timer senere var den derimot slettet.

Under følger samarbeidsavtalen, som er underskrevet av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet de Grønne. Via denne linken finner du den i PDF-format, underskrevet av partiene:

Avtale mellom Høyre, FrP, Venstre, KrF og MDG

Partiene forplikter seg til følgende politiske og samarbeidstekniske avtale.

Miljø

I alt vårt arbeid, legges stortingets klimaforlik til grunn, hvor Moss skal ligge i front – med mål om minimum 80 % reduksjon av CO2 utslipp fra kommunale virksomheter, i løpet av kommende periode.

Følge opp fremdriftsplan for Klima- og Energiplan med følgende prioriteringer:

• Gjennomføre arbeidet med Moss som sykkelby i tråd med bystyrets og MDGs planer med sammenhengende sykkelveier og avsette midler til gjennomføring av sykkelplan.

• Etablere restriktive tiltak som:

o Stenge Fjordveien for gateparkering og oppmaling av sykkelvei i veitraseen gjennom Fjordveien-Kirkegata og Jernbanegata, i tillegg til Værlegata-Strandgata med egen asfaltfarge som et prøveprosjekt med Statens Vegvesen.

o Gode sammenhengende sykkelløsninger som binder øvre del av Rådhusbroen og Helgerødgaten godt sammen for syklende i begge retninger.

o Etablere veiløsning ved nordre jernbaneovergang som sikrer sykkel og fotgjengere fortrinn.

• Etablere by-sykkelordning i Moss etter modell av Oslo med kommunalt bidrag.

• Forsterking av krav til sykkelparkering i kommuneplanbestemmelsene.

• Videreføre sykkelutvalget som har uttalerett i alt arbeid med sykkelsatsingen, på tilsvarende måte som vi har en barnerepresentant i MTS-utvalget i dag.

• Begrense kommunalt ansatt-parkering der det er kollektivtilbud.

• Vurdere ordninger med busskort for kommunens ansatte med transportbehov.

• Kommunale bygg bygges med BREEAM Excellent og med solceller på tak der det er mulig.

• Prosjektering og planlegging av ENØK-tiltak for hele den kommunale bygningsmassen for rammesøknad til Enova.

• Utfasing av alle oljekjeler i Moss kommune i løpet av kommende periode.

• Der ENOVA gir støtte til ENØK-tiltak i private bygg, etablerer Moss kommune supplerende støtteordninger.

• Innføring av kildesortering av våtorganisk avfall for husholdninger i Moss til produksjon av biogass i løpet av perioden.

• Krav til andel økologisk mat i kommunale virksomheter, leveranse til bystyret og storkjøkkenet.

• Rullering av klima- og energiplan med en politisk styringsgruppe hvor MDG sikres representasjon. Dette skal forsterke målene iht. Klimaforliket.

• Følge opp handlingsplan for biologisk mangfold, humler og bier.

o Forby kommunal bruk av sprøytemidler

o Forplikte kommunen til en kraftig reduksjon i bruk av veisalt

• Initiere en interkommunal Skjærgårdstjeneste for Vansjø.

• Starte arbeide med etablering av flomtunnel fra Vansjø.

• Etablere blått flagg-strand i Nesparken.

• Etablere vern av Midtre Jeløy og Mosseskogen.

• Skifte ut all kommunal gatebelysning med miljøvennlig armatur.

• Fase ut kommunale biler på fossilt drivstoff.

• Ved etablering av nye næringsbygg skal det stilles krav til bruk av alternative energikilder, samt grønt tak, solfangere, solceller og fjernvarme.

• Sikre vern av matjord innenfor kommunens grenser.

• Etablere parsellhager/skolehager.

By-, næringsutvikling og infrastruktur

• Sentrum skal være levende med tilbud og aktiviteter som gjør at innbyggerne vil arbeide, bo, bruke og trives.

• RV19 i tunnel fra havn/ferge og til E6 er det prioriterte veiprosjektet i perioden. Andre bilbaserte veitiltak stilles i bero til dette er avklart.

• Begrense tungtrafikken i sidegater i sentrum, ved barneskoler og i boligområder. Fremkommeligheten for bil kan reduseres med inntil 10% innenfor et begrenset område for å gi prioritet til gående, syklende og kollektiv.

• Følge opp ladestrategien:

o Forsterke krav om ladepunkter i reguleringsplaner ved større utbygginger.

o Etablere flere ladepunkter på strategiske steder inkl. hurtigladestasjon på Patterød.

• Styrke busstilbudet:

o Gjeninnføre halvtimesavganger på de gjenværende gamle bussrutene i rush-tiden.

o Elevkortordning må gjelde hele døgnet.

o Etablere flere buss-skur med sanntidsinformasjon.

o Ved rullering av bussanbud skal det stilles krav om miljøvennlig drivstoff.

o Utrede innfartsparkering på Patterød-, Kambo- og Høyda-området.

o Bidra til sømløse billettoverganger i tog- og busstilbudet mellom Østfold og Akershus ved at takstsonen som i dag går til Son, strekkes sørover og inkluderer Moss.

• Det skal fortettes i sentrum også gjennom bygging i høyden og sørge for en standard i tråd med klimaforliket.

• Være offensive og støttende ift videreutvikling av industri, næringsliv og landbruk med vekt på nyetableringer av miljøbedrifter og FOU.

• Etablere Bondens Marked på det nye Kirketorget.

På alle andre politikkområder forplikter partiene seg til å forsøke å komme frem til enighet med disse fem partiene før det eventuelt forhandles med andre.

Organisering av det politiske arbeidet

Vi er opptatt av at det politiske arbeidet skal legge til rette for å utforme og fronte vår politikk og at alle som er med skal få mulighet til å delta på de arenaene hvor man best kan fronte egen politikk. For å oppnå dette gjennomfører vi følgende:

• Utvide formannskapet fra 9 til 11 slik at alle partier er representert.

• Splitte dagens MTS-utvalg i; Miljø- og samferdselsutvalg og Teknisk utvalg (byggesaker/reguleringer).

• Sikre lederverv til alle samarbeidspartiene i relevante utvalg.

• Alle partienes gruppeledere møtes minimum en gang pr uke for koordinering og samsnakking med ordfører tilstede. Utover dette utarbeides det felles kjøreregler for samarbeidet.

Fordeling av verv

• Ordfører: H

• Varaordfører: V/MDG.

• Leder av fagutvalg (4): H, FrP x 2 og MDG/V.

• Nestleder av fagutvalg (4): H x 2 og KrF/MDG/V x 2.

• Leder av admutvalg: H, nestleder FrP.

• Leder av foretak (3): Hx2 og FrP. KrF/MDG/V får en plass i hvert styre.

Ved eventuelle fritak for personer som sitter i de nevnte ledervervene velges nye personer fra de samme partiene.

Godtgjøringsreglementet endres på følgende områder:

• Varaordfører reduseres til 50%.

• Posisjonen tildeles en 20% ressurs tilsvarende opposisjonen.

• Gruppeledernes ressurs økes fra til 30%.

Frikjøp reguleres av godtgjøringsreglementet. Alle eventuelle endringer i godtgjøringsreglementet, fordelingen av verv, utvalgsstruktur og fordelingen av frikjøpsressurser krever enighet mellom alle fem partier.

Moss 27. september 2015

Forhandlingsavtale

Arbeiderpartiet la også ut sin forhandlingsavtale. Den finner du her: Forhandlingsdokumentet til Arbeiderpartiet

På hjemmesiden til Arbeiderpartiet, skriver Tollerud følgende om avtalene:

– At MDG har fått større gjennomslag i avtalen med de borgerlige, er for oss uforståelig.

Artikkeltags