– Noen foreldre slår med belte

Allerede på 1960-tallet kom de første internasjonale rapportene om at foreldre mishandlet barna sine slik at de fikk varige skader eller døde, ifølge NOU-rapporten. Likevel fins det fortsatt foreldre som slår barna sine, også her i Moss.

Allerede på 1960-tallet kom de første internasjonale rapportene om at foreldre mishandlet barna sine slik at de fikk varige skader eller døde, ifølge NOU-rapporten. Likevel fins det fortsatt foreldre som slår barna sine, også her i Moss. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

– Barnevernet i Moss har fått 314 bekymringsmeldinger hittil i år. Det ble avdekket at 27 av barna var blitt utsatt for fysisk vold.

DEL

Det opplyser Ingrid Blindheim, leder av barneverntjenesten i Moss.

Av de 314 bekymringsmeldingene ble 116 henlagt.

– Hva slags vold eller overgrep dreier det seg om i de tilfellene der barnevernet faktisk fant ut at det er grunn til bekymring?

– Når det gjelder meldinger knyttet til vold utøvd av foreldre mot barn så kan det omhandle alt fra «klaps» til slag med gjenstander, for eksempel belte eller kjepp. Vi har også sett brannskader og «filleristing» av små barn, svarer Blindheim.

– De foreldrene som dere har avdekket at slår barna sine, er det etnisk norske mennesker, eller dreier det seg om personer fra andre kulturer?

– Det er en blanding av mennesker fra alle kulturer og alle samfunnslag, svarer Blindheim.

Grov vold fra mor og grov vold fra far økte risikoen for at barnet kan utvikle depresjon som voksen

– Kan du si litt om viktigheten av å varsle barnevernet dersom man har grunn til å tro at barn blir utsatt for vold eller andre overgrep?

– Det er svært viktig da barneverntjenesten har et lovverk som kan bidra til at det kan iverksettes undersøkelser. Barneverntjenesten har gode rutiner på politianmeldelser i voldssaker når det er behov for å gjøre det, svarer Blindheim.

– Hvem er det som varsler barnevernet om bekymringsmeldinger om barn?

– Politiet melder inn et stort antall slike saker. Fra politiet fikk vi 54 bekymringsmeldinger om barn i Moss i fjor. Hittil i år har politiet sendt oss 43 bekymringsmeldinger.

Barneverntjenesten selv melder også inn mange bekymringsmeldinger. De øvrige bekymringsmeldingene har vi fått fra mor og/eller far, skole, lege eller sykehus, svarer Blindheim.

LES OGSÅ: – På tide at noen bryter tabuet

LES OGSÅ: – Når skal man kontakte barnevernet?

I Norge ble forbudet mot bruk av vold mot barn innarbeidet i barneloven i 1987

Kan utvikle depresjon

I NOU rapport 2012 om Vold i nære relasjoner og kapittelet Vold mot barn står det at vold mot barn har svært alvorlige konsekvenser for barn og unges oppvekstvilkår.

– Den første landsdekkende omfangsundersøkelsen viser at 25 prosent av de spurte har opplevd minst ett tilfelle av fysisk vold fra én forelder. Åtte prosent har vært utsatt for grov vold. Hver tiende ungdom som deltok i undersøkelsen svarte at hun eller han har vært vitne til at det ble utøvd vold mot én av foreldrene. Både de som selv har vært utsatt for grov vold og de som har vært vitne til slik vold viser seg å være spesielt utsatt for ulike psykiske problemer som voksne, heter det blant annet i rapporten.

Undersøkelsen viste gjennomgående at flere jenter enn gutter rapporterer om at de har vært utsatt for vold, overgrep og krenkelser. De negative helsevirkningene av volden ble oppgitt å være forholdsvis like på tvers av kjønn.

– Grov vold fra mor og grov vold fra far økte risikoen for at barnet kan utvikle depresjon som voksen. Grov vold fra far økte i tillegg risikoen for spiseforstyrrelser og angst. Grov vold utført av mor økte risikoen for selvmordsforsøk når barnet blir voksent, fremgår det av rapporten.

LES OGSÅ: Skal kunne behandle 230.00 pasienter i året

Forbudt å slå

Eneste lyspunkt er at antall barnevernssaker i Moss nå synes å gå ned:

– Barneverntjenesten i Moss hadde en økning i antall bekymringsmeldinger fram til og med 2012. Det var en nedgang i fjor, og den ser ut til å gjelde også for 2014, sier Blindheim.

I Norge ble forbudet mot bruk av vold mot barn innarbeidet i barneloven i 1987. Også fysisk avstraffelse brukt for å oppdra og disiplinere barn er definert som fysisk mishandling.

Artikkeltags