Gå til sidens hovedinnhold

– Sy­ke­hu­set gamb­ler med li­vet mitt

Artikkelen er over 8 år gammel

Ferien fikk en annen vending for Elisabeth Angell (36) fra Alta da hun falt og brakk ankelen i Våler.

An­gell var på be­søk hos sin søs­ter i Vå­ler da hun skled på gres­set. Det før­te til brudd i an­ke­len og sy­ke­husopp­hold.

An­gell har nå lig­get på Sy­ke­hu­set Øst­fold i Fred­rik­stad med en knekt an­kel i ni da­ger, og har ikke fått noen klar be­skjed på når hun kan ven­te seg en ope­ra­sjon.
– Jeg kom til sy­ke­hu­set rett et­ter ska­den skjed­de, og de bur­de ope­rert meg med en gang. Her sit­ter jeg på ni­en­de da­gen, og er fort­satt ikke ope­rert, sier hun.

Jeg be­ve­ger meg ikke en me­ter før jeg har en ga­ran­ti om at jeg blir ope­rert

LES OGSÅ: - Ringvoll Klinikken har kapasitet

Ut­satt ope­ra­sjon

Le­gen som tok hen­ne imot sa at det kun­ne ta et par da­ger før hun fikk ope­ra­sjon. Et­ter to da­ger fikk hun beskjed om at ope­ra­sjo­nen ble ut­satt.
– Jeg ble lagt inn for­ri­ge fre­dag og ble lo­vet operasjon på tirs­dag, men så ble det ut­satt én dag. Da­gen et­ter ble det ut­satt en gang til, for­tel­ler An­gell.

Hun sier at sy­ke­hu­set pri­ori­te­rer akutt­pa­si­en­ter og pa­si­en­ter hvor det står om liv og død, noe hun har for­stå­else for. Samtidig me­ner hun at hen­nes ret­tig­he­ter ikke bur­de for­svin­ne av den grunn.

Det enes­te til­bu­det hun har fått er å bli sendt hjem til Alta med ru­te­fly.
– Jeg be­ve­ger meg ikke en me­ter før jeg har en ga­ran­ti om at jeg blir ope­rert. Å sit­te på et ru­te­fly kom­mer til å bli en eks­tra på­virk­ning på både meg og fo­ten, sier en frust­rert An­gell.

I til­legg har hun fått be­skjed om at hvis det går mer enn 14 da­ger før hun blir ope­rert, kan hun måt­te leve med smer­ter res­ten av li­vet.
– Jeg er redd for kon­se­kven­se­ne som kom­mer ved at jeg ikke blir ope­rert. Selv om det er en mind­re ska­de, er det res­ten av li­vet mitt de gamb­ler med.

Ikke ale­ne

An­gell for­tel­ler om fle­re som bare ven­ter og ven­ter på ope­ra­sjon. En mann har ven­tet én dag lenger enn henne, alt­så i ti da­ger, med brudd i kne­et. En gam­mel dame hun snak­ket med har star­tet å fas­te fire da­ger på rad for­di hun har fått be­skjed om at hun skal bli ope­rert – men fikk se­ne­re be­skjed om at det ikke blir noe av.
– Det er mye styr og vondt i ut­gangs­punk­tet, så skal man opp­le­ve det­te i til­legg. Jeg hå­per ald­ri jeg skader meg igjen – i hvert fall ikke i det­te fyl­ket, sier An­gell opp­gitt.

Stor på­gang

Av­de­lings­le­der ved or­to­pe­disk av­de­ling ved Sy­ke­hu­set Øst­fold i Fred­rik­stad, Anne Mar­gre­the Bor­ger­sen, sier at lang ven­te­tid skyl­des at sy­ke­hu­se­ne har man­ge pa­si­en­ter.
– Det er enormt man­ge som ska­der seg om som­me­ren – og den­ne som­me­ren opp­le­ver sy­ke­hu­set å ha spe­si­elt man­ge pa­si­en­ter på grunn av det fine væ­ret, sier hun.

Iføl­ge Bor­ger­sen har sy­ke­hu­set i Fred­rik­stad satt inn eks­tra ope­ra­sjons- og sengeressurser, men ka­pa­si­teten er ikke stor nok til å få unna bøl­gen av pa­si­en­ter som kom­mer inn.
– Det er ikke bare vi som opp­le­ver det­te, det er like mye tra­fikk på alle sy­ke­hus i øst.

Med de eks­tra operasjonsressursene på­går det ope­ra­sjo­ner døg­net rundt i Fred­rik­stad.
– Det blir gjort ope­ra­sjo­ner 24 ti­mer i døg­net, men li­ke­vel kla­rer vi ikke å hol­de tritt med alle ska­de­ne, sier Bor­ger­sen.

Hun kan be­kref­te at de pri­ori­te­rer pa­si­en­ter som er har­dest ska­det.