Vel vitende om at hun neppe får gjennomslag for dette i kommunestyremøtet torsdag, fremmer hun også tre mildere forslag i en interpellasjon til ordføreren.

Hun påpeker at det er viktig å etablere et regelverk snarest, før folk går til anskaffelse av dyre vannscootere og lokale forskrifter med ett blir vanskeligere å innføre.

- Mest tungtveiende for å ønske regulering er likevel hensynet til fugle- og dyreliv, understreker Ueland.

– Regulering, ikke forbud

– Jo mer jeg setter meg inn i dette med vannscootere, jo viktigere ser jeg at regulering er. Vi i Miljøpartiet De Grønne ønsker ikke å forby alt mulig. Men på samme måte som at det er moro å kjøre fort med bil, uten at vi av den grunn kan kjøre i 100 km/t i tettbebygde strøk, så må også vannscootertrafikken reguleres, forklarer Ueland.

Hennes forslag lyder slik:

Forslag 1: Råde kommune innfører en midlertidig forskrift i tråd med den tidligere forskriften, slik at vannscooterkjøring må foregå minst 400 meter fra land og at man på veien dit maks kan holde fart på fem knop.

Forslag 2: Råde kommune innfører en midlertidig forskrift i tråd med den tidligere forskriften, slik at vannscooterkjøring må foregå minst 200 meter fra land og at man på veien dit maks kan holde fart på fem knop.

Forslag 3: Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med nabokommunene med tanke på å samordne en ny, permanent forskrift.

Forslag 4: Rådmannen bes utforme et forslag som ikke går inn for forbud, men i stedet prioriterer flere livbøyer langs kystlinja og andre «vernetiltak» som kan begrense kjøring i strandsonen.

Forslagene kan dermed stemmes over ett etter ett.

Fuglereservater

Madelen Roxman Ueland mener at det vil være naturlig å ha et allment vannscooterforbud i fuglereservater i kommunen, og at det langs strandlinjen for øvrig blir innført regulering.

Neste kommunestyremøte i Råde, etter torsdagens møte, er først 31. august.