- Regjeringen legger til rette for fortsatt militær, luftoperativ drift på Rygge og har foreslått bevilget 40 millioner kroner i budsjettet for 2017, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i en pressmelding i fobindelse med fremleggingen av statsbudsjettet for 2017.

Rygge Sivile Lufthavn AS avvikler sin aktivitet på Rygge fra 1. november i år, og har varslet at de da ikke lenger kan levere flyplasstjenester til Forsvaret. Dette gjør at forutsetningene for fortsatt militær, luftoperativ drift på Rygge er endret, og Forsvaret må etablere en minimumsløsning som dekker Forsvarets mest nødvendige operative behov på Rygge.

Sivil bruk av flyplassen på Rygge har bidratt til en betydelig kostnadsdeling knyttet til driften, og Forsvaret har gjennom dette fått tilgang til en moderne flyplass med høy tilgjengelighet for operative formål.

InterCity-utbygging

Blant tiltakene i statsbudsjettet for Østfold nevnes blant annet at det er satt av 1 349 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet, inkludert følgende strekninger på Østfoldbanen:

- Sandbukta-Moss-Såstad: regulerings- og detaljplanlegging av nytt dobbeltspor og ny Moss stasjon. Mulig byggestart i 2018 med sikte på åpning i 2024.

Det planlegges også nye hensettingsanlegg for Moss og Fredrikstad/Sarpsborg  og det settes av om lag 130 millioner kroner til større fornyingsarbeider på Østfoldbanen. I 2017 utføres hovedsakelig forberedelser til og gjennomføring av ballastrensing.

Se de viktigste tallene for Østfold her

Tilskudd til bredbåndsutbygging

Regjeringen foreslår å bevilge 93,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjekt.

Fra 2016 til 2017 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2016). Kommunene i Østfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,0 prosent.

I Østfold har 8 av 18 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Moss kommune med 4,1 prosent, mens Rømskog kommune har lavest vekst med 0,9 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2016.