Det er Jansen Arkitekter som på vegne av Moss kommunale eiendomsselskap legger fram et reguleringsforslag for Jeløy kirkegård. Planen innebærer at drøyt 30 mål dyrket mark på Ramberg søndre inngår som en direkte utvidelse av kirkegården.

Denne saken får teknisk utvalg på sitt bord i møtet onsdag ettermiddag. Rådmann Bente Hedum anbefaler de folkevalgte å gå inn for forslaget med mindre justeringer for atkomst og parkeringsløsninger.

Strid

For spørsmålet rundt parkering har vært omstridt. Saksbehandler Harald Stenerud påpeker at kommunen i utgangspunktet ønsket en ny og større parkering nord for det aktuelle området.

Men dette har man droppet etter at fylkesmannen varslet innsigelse mot forslaget. – Kommunen trakk dette utspillet da dette området er avsatt som landbruk, natur og friluftsområde i kommuneplanen, presiserer Harald Stenerud.

Denne parkeringsplassen er nå redusert til drøyt 40 plasser. Samtidig blir det også en ny parkeringsplass til ca. femten biler sentralt på området. Grunneieren på Ramberg søndre har, via advokat Marte Reier, protestert mot planene.

Hun poengterer at hennes argumenter om at man nå tar produktiv matjord uten å utrede alternativer, ikke fremgår av sakens dokumenter. Hun tar også opp den vanskelige trafikksituasjonen med en smal og uoversiktlig vei.

Hurtig 

Byarkitekten fremholder at det aktuelle området har inngått i kommuneplanen siden 1997 ved utvidelse av kirkegården. Han viser til at ved siste revidering av planen, så ble kirkegårdsarealet på Kambo fjernet fordi det ble ansett som lite hensiktsmessig med tre kirkegårder i byen.

Samtidig gjør han det klart at det haster med å få en avklaring på denne saken. – Moss kommune har ingen alternative kirkegårdsarealer i sine planer. Det er nå avdekket at tidspresset gjør det nødvendig med en rask beslutning som åpner for å sikre den nødvendige utvidelsen ved ekspropriasjon, påpeker Nils Ellefsen.

Kommunalsjef Jens Terkelsen poengterer at den fremtidige utvidelsen av Rambergveien med fortau vil bedre tilgjengeligheten.