Rådmannen anbefaler at Vestby kommune fortsetter som før. Det går fram av innstillingen til formannskapet.

Samtidig skjerper fylkesmannen kravene i et brev til kommunene om hva man forventer av utredninger i sakens anledning, skriver Vestby Avis.

– I brevet står det hva Stortinget legger i den aktive utredningsplikten, sier Anne-Marie Vikla hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Vikla ønsker ikke å forskuttere noen reaksjon dersom fylkesmannen ikke er fornøyd med Vestbys utredninger, men viser blant annet til kravet om at kommunestyrene skal utrede muligheter og utfordringer og drøfter disse med innbyggerne før de fatter sine endelige vedtak innen et knapt halvår.

- Tomme tønner nok en gang?

Det er ordføreren som har bedt rådmannen gjør en vurdering av Vestby kommune som egen eller sammenslått kommune. 10 kriterier fra Vabo-utvalget har vært retningsgivende for utredningen.

Vestby har ikke drøftet spørsmålet med innbyggerne, men ordfører Tom A. Ludvigsen føler seg sikker på at rådmannen og administrasjonen har gjort jobben som forventes:

– Jeg er usikker på hva slags våpen fylkesmannen sitter med, eller om det nok en gang handler om tomme tønner. Vestby kommune tar dette seriøst og saken er behandlet i forhold til plikten, mener han.

Vestbypolitikerne har vært rimelig samstemt i at kommunen har nok bærekraft til å fortsette som før. Bare Bygdelista har tatt til orde for å høre innbyggerne før vedtaket blir gjort.

«Godt nok»

Moss Avis har spurt rådmann Sjur Authen om han tror kommunen har oppfylt de kravene fylkesmannen har vist til i siste brev. Authen svarer dette på epost:

- Brevet kom til kommunen etter at saken var sendt ut. I fylkesmannens brev vises det til flere punkter som fylkesmannen anser som det sentrale budskapet. Rådmannen fremmet i fjor en sak om videre fremdrift og prosess. Fremdriftsplanen ble ikke vedtatt, derimot vedtok kommunestyret å avslutte prosessen.

Authen skriver videre:

- Når det gjelder samfunnsutvikling, lokaldemokrati, kommunestørrelse og økonomisk soliditet, mener jeg at Vestby kommune har utredet dette godt nok. Det kan selvfølgelig utredes mer, men på et eller annet tidspunkt må utredningen også stoppe. Vi har i stor grad støttet oss på rapporten fra Agenda-Kaupang, samt kommunaldepartementets «Ny kommune verktøy». Agenda-Kaupangrapporten konkluderer som kjent med at av Follo-kommunene er det Vestby som er best egnet til å stå alene.

Det eneste grepet Vestby ikke har gjort, er å høre innbyggerne.