Riksvei 19 er omtalt i Nasjonal transportplan (NTP) med oppstart sent i første 6-årsperiode 2022 - 2028, men planlagt ferdigstilt i andre periode (2028 – 2036). I beste fall kan dette bety at R19 påbegynnes i 2028 og ferdigstilles i 2030, men like sannsynlig at den blir ferdigstilt i 2036!

Innspillet fra byens ordfører om at kommunens innbyggere kan framskynde dette, ved at det innføres bompenger, er lite trolig. Det er statens ansvar å finansiere riksveier, i tillegg er bompenger en usosial avgift. Byens innbyggere bør derfor innstille seg på at Riksvei 19 blir liggende der den nå ligger i overskuelig framtid.

Når det gjelder framdriften for jernbanen gjennom Moss står det i Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022:

«Flere og raskere tog på Østfoldbanen: Sandbukta–Moss–Såstad, Moss og Rygge kommuner
Regjeringen Solberg prioriterer InterCity-utbyggingen på Østfoldbanen og Follobanen. Dette inkluderer midler til Sandbukta–Moss–Såstad. Prosjektet omfatter om lag 10 km nytt dobbeltspor og ny stasjon i Moss og startet opp i 2019. Planlegging av togparkering syd for Moss prioriteres også. Det totale anslaget til prosjekter på InterCity Østfoldbanen og Follobanen er på om lag 5,2 milliarder kroner.»

Tilvarende formulering står også i Støre-regjeringens tilleggsproposisjon.

Betyr dette at regjering i statsbudsjettet har fastsatt at dobbeltsporet gjennom Moss inkludert togparkeringen på Såstad har en kostnadsramme på 5,2 milliarder?

Men er ikke regjeringa gjort kjent med de voldsomme kostnadsoverskridelsene som Bane Nor selv har informert om. De har antatt at bare å anlegge 10 km jernbane gjennom Moss er anslått til 17,5 milliarder, og i tillegg kommer selve togparkeringen på Såstad. Hvor skal regjeringen i så fall ta de 12.300 (!) ekstra millionene fra?

Støre-regjeringen har mye å rydde opp i etter Solbergregjeringen, og har vist Mot og åpnet for at befolkningen kan reverser Solbergregjeringens hastebeslutning om fylkessammenslåingen Viken: Saken skal nå utredes og folket skal spørres og involveres. De gamle fylkene med Østfold, kan gjennoppstå.

På samme måte vet vi at dagens jernbanetrase ble besluttet av Solbergregjeringen på samme dårlig funderte måte: UTEN at det ble foretatt tilstrekkelige grunnundersøkelser (angående kvikkleire), UTEN at det ble utredet andre alternativer, og med vanntette skott mellom Bane Nor og Statens Vegvesen.

Rødt mener derfor at det mest konstruktive Moss kommune nå kan gjøre for å få fortgang i byutviklingen, er at kommunestyret tilbyr Støre-regjeringen ved samferdselsministeren å trekke tilbake den da høyrestyrte kommunens (haste)-anbefaling til jernbanetrase, som ble foretatt i 2016.

Med den framdriften disse to prosjektene nå har, vil ikke en ny utredning forsinke ferdigstillelsen, og i tillegg sannsynligvis bli vesentlig billigere. En ny utredning, med en jernbanetrase – utenom kvikkleira- kan inkludere/løse byens to store utfordringer: Et samarbeid mellom to statlige organisasjoner med ny jernbanetrasé OG ny Riksvei 19, som ett prosjekt.