Gå til sidens hovedinnhold

Om containerboliger, rusproblematikk og barnekonvensjonen på Halmstad

Artikkelen er over 1 år gammel

DEBATT

Velforeningen Søndre Rygge Vel er sterkt kritiske til beslutningen av plassering for to midlertidige robuste boliger i Parkveien 27 på Halmstad, i gamle Rygge. Det er vår påstand at kommunen ikke har utført korrekt saksbehandling i denne saken.

Velforeningen ble først gjort kjent med beslutningen via Moss Avis des 2019 og har ikke vært involvert i prosessen. Vi mener at saken burde vært løftet til Moss kommunestyre da dette har stor påvirkning på innbyggerne i kommunen. Vi opplever at Moss kommune viser lav vilje og ønske om involvering med ingen informasjon til områdets velforening. Vi etterlyser mer informasjon om beslutning og planer.

Vi har siden avisoppslaget i desember 2019 fått tilgang til saksutredningen, hvor vi er gjort kjent med at den tverrfaglige gruppen som har utredet plassering av boligene har rangert tomtene etter eiendomsfaglige kriterier hvor økonomi er vektet høyest ved valg av beliggenhet. Naboskapsarbeid er svært viktig for å skape gode bomiljø rundt kommunale boliger. Vi etterlyser den sosialfaglige vurderingen som også skal inkludere påvirkning for nåværende beboere i nabolaget.

Vi er klar over at kommunen er forpliktet til å gi et botilbud til personer som aktivt ruser seg samt behovet for boliger til brukergrupper som har lav boevne og mangler bo- og boligkompetanse i Moss kommune. Vi ønsker å rette oppmerksomheten mot den nasjonale strategien «Bolig for velferd» (2014-2020) som Regjeringen la frem i 2014 som også Moss kommune har lagt til grunn for «Boligsosial plan for Moss og Rygge 2017-2022». Denne overordnede strategien skal samle og innrette den offentlige innsatsen ovenfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Strategien har 3 hovedmål:

1. Alle skal ha et godt sted å bo.

2. Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet.

3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv.

Strategien har også flere innsatsområder med relevans for personer med rusavhengighet og/eller psykiske problemer.

Vi stilte spørsmål i møte med Moss kommune uke 41 rundt kommunens planlagte innsats rundt dette og særlig pkt 2 og pkt 3, hvor det er vår oppfatning at kommunens representanter ikke kunne svare ut for videre plan etter at leietakerne har flyttet inn i boligene.

Søndre Rygge Vel er svært bekymret for hva etablering av robuste boliger vil bety for vårt nabolag.

Det er vår påstand at kommunen har tilbakeholdt kjente problemstillinger rundt fremtidige leietagere hva gjelder rus og utagerende voldsepisoder. Dette er registrert i stort omfang ved kommunens øvrige boliger der tilsvarende brukere er innlosjert.

På bakgrunn av dette forlanger vi en risikoanalyse av hvilken effekt utbyggingen har på vårt bomiljø med mulige utfordringer (HMS), bekymringer og mulige worst case scenarier, blant annet;

  • Boligene som foreslås etablert skal ikke ha personale eller egne tjenester tilknyttet, men de må være enkle å nå for det etablerte tjenesteapparatet. Vi må vite hva dette betyr!
  • Dette er et botilbud til personer som over tid har vist lav boevne, og som har opparbeidet seg en historikk med boligødeleggelser. Hvilken betydning vil dette ha i Parkveien?
  • Beboerne vil være aktive tunge rusmisbrukere uten ønske om behandlingshjelp. Hva kan dette medføre av økte rusutfordringer i vårt nærmiljø?
  • Og ikke minst; hva betyr dette for skoleveien? Hvilken påvirkning har dette på barna våre?

Søndre Rygge Vel mener at bygging av robuste boliger i Parkveien 27 på Halmstad strider med barnekonvensjonen artikkel 3 «Barnets beste». Fra 2003 gjelder barnekonvensjonen som norsk lov, og den har en spesiell status ved at den går foran andre norske lover dersom de står mot hverandre.

Dette betyr at kommunen skal ta hensyn til hva som er det beste for barna i alle avgjørelser som kan bety noe for barn. Vi mener at denne saken dreier seg om barns sikkerhet særlig mtp skolevei og det er vår påstand at beslutningen dermed bryter med norsk lov.

Søndre Rygge Vel aksepterer ikke utbygging av Parkveien 27 som tidligere besluttet i KAI-utvalget på eksisterende saksgrunnlag. Vi krever ny gjennomgang som omfatter helhetlige vurderinger og risikoanalyser som involverer innbyggerne i Moss kommune!

Les også

Robuste boliger skal snart plasseres ut fire steder i Moss, naboer føler seg utrygge og savner informasjon

Les også

Barnebursdag møtt av hærverk: – Igjen skal noen få ødelegge for veldig mange

Les også

Posisjonen i Moss lover å løfte Halmstad

Les også

Lokalbefolkningen stiller fem krav for å la togparkeringen havne på Halmstad

Les også

Protesterer mot boligbrakker for tunge rusmisbrukere på Rørskogen på Halmstad

Kommentarer til denne saken