BPA er ment å være et tilbud til mennesker med store og langvarige behov for assistanse. Denne assistansen som brukeren/pårørende selv skal være arbeidsleder for, er en assistanse som sikrer at brukeren får en så normal hverdag som mulig, som sikrer et aktivt liv og som inkluderer mennesker i samfunnet. Jeg er redd for at konsekvensen blir at brukerne i denne gruppen ekskluderes fra å delta i samfunnet på lik linje med andre dersom Moss kommune vurderer å ta over BPA-ordningen.

Livskvalitet for en person som trenger BPA-tjenester dreier seg om selvbestemmelse, trygghet, valgfrihet, trivsel og forutsigbarhet. For mange som benytter seg av BPA handler dette om å styre sin egen hverdag, å kunne velge sine egne assistenter er svært viktig ettersom denne type jobber ofte dreier seg om personlig egnethet i form av personkjemi kontra det å måtte forholde seg til kommunalt ansatte.

I det videre arbeidet med å utvikle og forbedre BPA-tjenesten mener jeg det er viktig med en bred forankring hos brukerorganisasjoner og leverandører av BPA-tjenester. På denne måten vil man sikre en mer treffsikker ordning. Det er viktig å inkludere alle typer kompetanse – både erfarings og faglig. Innenfor BPA er det mange private BPA-leverandører som har betydelig kompetanse på området og som kan bidra konstruktivt inn i det videre arbeidet med BPA-ordninger.

Moss Kommune hevder at det ikke kommer til å bli noen endring på dagens BPA-ordning. Om dette er tilfelle ville det vært ønskelig med en garanti fra Moss Kommune til brukerne av BPA.

Vi ønsker videre drift av dagens BPA-ordning, da det er et viktig verktøy i vår hverdag, både for brukere, arbeidsledere og assistenter.

Vi håper på at beslutningstakerne også klarer å ta hensyn til kvalitative størrelser vel så mye som å måle menneskeverd opp imot tørre tall i et budsjett