Økonomiprofessor Arne Jon Isachsen ved BI mener i en kronikk i Dagbladet at Vinmonopolet drives «for godt”. Et offentlig monopol vil vi forvente har en slapp kultur, er lite kundeorientert og har lav effektivitet, skriver Isachsen i kronikken. Toppsjefen i Vinmonopolet har imidlertid skapt en kundevennlig og bærekraftig kultur i sin organisasjon som vi etter økonomisk teori ikke skulle forvente. Vinmonopolet har på Norsk kundebarometer gått fra å ha ganske lav kundetilfredshet for 15-20 år siden, til å være blant de beste sammenlignet med privat sektor, skriver professor Isachsen.

Det samme skjer i de beste kommunale organisasjoner som leverer pleie og omsorgstjenester. Undertegnede kjenner Rygge kommune og vet at de gjennom grundige prosesser de siste årene har fått til gode tjenester som dekker brukernes behov. Det samme tror og håper vi vil gjelde nye Moss kommune.

Hverdagsrehabilitering er nå et bærende prinsipp for organisering av tjenesten. Hensikten er å ha fokus på funksjonsnivået, og øke tjenestemottagers evne til daglig mestring av det som er viktig for den enkelte. Tjenesten ytes av et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, hjelpepleier og hjemmehjelper.

Det sier seg selv at å koordinere et slikt tverrfaglig arbeid er lettere og mer ubyråkratisk hvis alle jobber i den samme kommunale tjenesten. En slik strategi sammenfaller med kommunens behov for å holde kostnadene til hjemmehjelptjenester under kontroll. Et privat firma kan på sin side ha en klar egeninteresse i at brukerne får tildelt flest mulig timer for å sikre best mulig gjennomføring av sin deloppgave. Uten tverrfaglig samordning av flere deloppgaver, vil dette kunne generere merkostnader.

I hvilken grad fritt brukervalg har betydning for kvaliteten i tjenestene er usikkert og påvirkes på ulikt vis av mange faktorer. Blant kommuner som har gjennomført brukerundersøkelser er det liten forskjell i tilfredshet mellom brukere med kommunal og privat tjenesteutøver.

De private er idag sikret en fast enhetspris ut kontraktsperioden. Dersom kommunen må redusere sitt utgiftsnivå, er det bare de kommunale virksomhetene de har å spille på. De kommunale virksomhetene må dermed stå for store deler av innsparingen.

I de kommunene som har innført fritt brukervalg frykter en at det er for lite rom for kompetanseheving hos de private firmaene på grunn av økonomiske rammer.

Fritt brukervalg har noen utfordringer: Riktig anvendelse av regelverket, krever derfor god anskaffelsesfaglig kompetanse. Det krever et stort eget byråkrati, både når en skal innføre dette og gjennom hele den videre prosessen med oppfølging og kontroller. Ressurser som isteden kunne vært brukt i direkte arbeid hjemme hos brukerne/pasientene (kilde: «Brukervalg i kommunal tjenesteyting» En kunnskapsoppdatering fra Kommunal og moderniseringsdepartementet, basert på forarbeid av Deloitte).

Vi vil vekk fra bestiller-utfører modellen med detaljerte vedtak på minutt tid i hjemmetjenesten. I stedet vil vi ha vedtak som sier at fru Hansen skal ha hjelp til å stå opp om morgenen, få hjelp til å stelle seg og hjelp til mat og medisiner. Så er det opp til hjemmesykepleieren og fru Hansen hvordan dette skal foregå.

Hjemmesykepleieren vil bedømme situasjonen faglig, konsultere andre fagfolk ved behov, og fru Hansen får et ord med i laget. I stedet for det stramme «minuttyranniet», vil fru Hansen få et fleksibelt besøk morgen, middag eller kveld, etter behov. SV ønsker å flytte fokuset bort fra økonomi og over til kvalitet.

Vi vil ha en verdig eldreomsorg. Da må også de ansatte oppleve å bli behandlet med verdighet av arbeidsgiver. Dette gjelder lønns- og arbeidsforhold og mulighet for god faglig utvikling.

SV skal satse på faglig utvikling. Det er når arbeidstakere får lov til å bruke sine faglige kunnskaper å ha innflytelse på arbeidet det blir moro å jobbe. Det er lite inspirerende å jobbe etter et skjema som forteller deg hva du skal utføre minutt for minutt. SV ønsker å bruke penger på faglig utvikling og utvikling av kommunale tjenester istedenfor kontroll.