Ut fra den heftige debatten som nå pågår om trafikkavviklingen knyttet til ferjetrafikken og Rv 19 og de negative resultater dette har for vårt lokalsamfunn er det viktig å få klarlagt den rollefordeling vegvesenet har i forhold til kommunen.

Det meste av lokalvegnettet styres av Statens vegvesen. De har ansvar for utviklingen, bygging og vedlikehold av det veinettet vi til daglig bruker. Vegnettet på Jeløya med hovedvekt på Helgerødgata og ikke minst trafikken på Kanalbrua og Tronvikveien, samt Gimleveien og Nesveien helt ut til Nes. De har også ansvaret for det viktige veinettet ut av byen, om det er Ryggeveien/Larkollveien eller Dyreveien, Osloveien mot Kambo eller Rv 19 til E-6 eller RV 120 mot Elvestad/ Våler og Svinndal.

RV 19 er vårt felles store problem! I tiknytning til RV19 hører også ferjetrafikken over fjorden inklusiv ferjeleiet og biloppstillingene. Her har vegvesenet det fulle og hele ansvaret både for utviklingen planleggingen, utbedringer og trafikkavviklingen. Det som er tragisk er at denne trafikken preger og til dels lam slår en hel bydel. Til tider er trafikken totalt lammende også for lokalveinettet og preger bomiljøet for de ca. 12000 beboere på Jeløya. Det ser ut til at det å bo på Jeløya, som var regnet som et stort pre, nå er blitt en belastning.

Trafikken er ødeleggende for miljøet og det er Statens vegvesen som har ansvaret. Ikke minst virker det belastende på det som kommer til å bli skoleveien for flere hundre elever når den nye Hopperen ungdomsskole med en idrettshall blir klar for innflytting høsten 2019. Dette anlegget kommer til å øke trafikken i denne delen av Helgerødgata betydelig. Med en viss erfaring fra trafikken i Dyreveien der elevene til Malakoff v.g.s. blir levert ved 8 tiden av sine foreldre, er det kaos og ofte full stans i trafikken. Jeg tror dette også kan bli et mønster ved Hopperen ungdomskole. Forskjellen vil være at kapasiteten i Tronvikveien / Helgerødgata allerede er sprengt av biler som er på vei til byen og skal over Kanalbrua og inn på RV 19. Det er vel ingen som er i tvil om at 22000 biler i timen over Kanalbrua er en stor belastning. I tillegg kommer 5 - 6000 biler i timen fra/til fergene, herunder et stort antall store og tungt lastede trailere. Dette skaper til tider total trafikkork til og fra Jeløya.

Det er Statens Vegvesen som har alt ansvaret, ikke kommunen. Det som må være helt klart er at Moss kommune har ingen myndighet eller ansvar for å ordne opp i denne håpløse trafikksituasjonen. Hvor handlingslammet kommunen er kom klart fram i et intervju i Moss Avis med ordføreren, som ønsker å styre ferjetrafikken i forhold til rushtrafikken til og fra byen. I et møte på BYLab tidligere forsøkte også en presset ordfører å snakke seg bort fra trafikkproblemene uten å erkjenne den faktiske situasjonen at det er Statens Vegvesen som har styringen og det fulle ansvaret for den trafikksituasjonen byen innbyggere er kommet opp i.

Hva med ny RV 19 gjennom byen? Etter det jeg skjønner arbeider Vegvesenet med analyser og vurderinger av mulige alternativer for å få «lirket» en ny trasse under byen for å komme fra fergeleiet til E-6. Så langt jeg kan huske har denne planleggingen snart 10 års jubileum, fra den første skissen ble presentert hvor blant annet en stor andel av anleggssummen skulle privat finansieres gjennom bompenger.

Det siste vi hørte var at de ved grunnundersøkelser oppdaget at det i traséen på visse steder var mer en 50 m til fast fjell. Om dette kommer overraskende burde de tatt kontakt til Bane NOR som allerede hadde grunnboret her. Jeg har ennå ikke sett et realistisk alternativ for denne viktige veien for Moss som man kan stole på. Her kommer vegvesenets handlingslammelse fram på nytt. Det siste vi hørte var at de ville vurdere en ny lokalisering av fergeleiet uten å ha sett på videreføringen til E-6. Hva slags veimyndighet har vi som ikke tar ansvaret for å få tatt beslutninger for en videreføring av denne for byens så viktige planlegging?

Samtidig leser vi i Moss Avis, til alles store forundring, at vegvesenet har store planer om å bygge en ny sykkelvei langs RV19 fra Tigerplassen til Myra parkeringsplass. Sykkelveien vil bli 1 km lang og koste 110 mill. kroner. Man tror ikke sine egne øyne når man leser dette. Hvem har godkjent disse planene? Har vegvesenet fått godkjente planer for en sykkelvei til en kostnad på 11 000 kroner pr. løpemeter uten at det er kjent for byens befolkning? Dette skjer samtidig som det ikke er midler til utbedringer av trafikkproblemene på RV 19. Det er flere som mener at man allerede har gode sykkelforbindelser fra Tigerplassen til byen, bl.a over Verket og Nesparken.

Hvor er styringen over prioriteringene?