I tirsdagens avis kan vi lese en kronikk av landskapsarkitekt Arild Johnsen. Johnsen stiller spørsmål til vurderinger gjort når man har prioritert sykkeltiltak i Moss. Vi er heller ikke sikre på om syklistene har vært prioritert på beste måte, og ønsker å dele noen av våre tanker rundt prosjektene Johnsen kommenterer.

Sykkeltrassen fra Tigerplassen til Noreløkka er en del av Statens vegvesens satsing på sykkelekspressveger. Målet er et sammenhengende, sikkert og attraktivt sykkelvegnett langs E6 med gode koblinger til trafikknutepunkter. Sykkelekspressveien skal ha høy standard og skal tilrettelegge for rask, direkte og trafikksikker sykling i høy hastighet. Man kunne kanskje ønske å bruke midlene i prosjektet til andre sykkeltiltak, men dette er et nasjonalt prosjekt i regi av Statens Vegvesen. Det er altså ingen mulighet for å omdisponere midlene. MDG ser frem til et tilbud for effektiv sykling og regner med at mange syklister vil sette pris på tiltaket når det er ferdigstilt. Det som er beklagelig er at sykkelveien legges på motsatt side av den allerede etablerte sykkeltraseen mellom Tigerplassen og Kambo. Vi håper at det snarest kommer en sykkelvennlig kobling mellom disse to på Tigerplassen. Dersom man mener alvor med sykkelsatsingen, så må syklistene prioriteres foran bil i dette krysset.

Når det gjelder den midlertidige broen over kanalen, ble vi overrasket over hvor raskt den kunne komme på plass. Vi har brukt noen uker på å vurdere om dette faktisk er et sykkeltiltak, og har endt opp med at vi tviler på effekten. Problemet blir noe av det samme som vi vil få på Tigerplassen. Mange av syklistene må krysse en trafikkert vei om man ønsker å benytte seg av den nye broen. Erfaring viser at dette i liten grad skjer. Man velger raskeste vei over kanalen og avlastningsbroen får ikke den effekten man håper på. Når det i tillegg er snakk om å ødelegge kulturminner og svært gamle trær, mener vi at man heller bør revurdere forslaget om omdisponering av tilgjengelig veiareal på kanalbroen. Det er plass til syklistene om man våger å prioritere.

MDG ønsker seg bro fra Krapfoss til Nesparken. Dette er et byutviklingstiltak. Man knytter sammen sentrum og bydelen Krapfoss. Det vil ha positiv effekt på antall gående og syklende mellom bydelene, på muligheten til å benytte seg av tilbudene i sentrum, samtidig som broen kan være en attraksjon i seg selv. Prislappen er ikke endelig fastslått, men etter det vi har fått opplyst vil den ligge rundt 41 millioner kroner, ikke 96 millioner som Johnsen hevder.

Ett av poengene i Johnsens kronikk er at innbyggerne i Moss ikke får mulighet til å påvirke byutviklingstiltak i Moss. Det samme har vi hørt om flere av de andre store sakene som påvirker byen vår. Det nytter lite at vi politikere opplever at informasjonstilgangen er god dersom befolkningen ikke er enige. Så langt har det vært politiske behandlinger, høringer, informasjon på kommunen sine nettsider, avisoppslag og møter på bylab. Det kunne vært spennende å høre hvilke andre informasjonskanaler som må benyttes for at folk flest skal føle at de er godt nok informert, og i denne saken syklistene spesielt.