Da saken om Tranga i Larkollen var til behandling i Moss kommunestyre, var det ifølge Moss Avis 28. juni «ingen som tok ordet i saken, og planen ble enstemmig banket igjennom på et blunk».

Det er til å undres over, virkelig. For selv om denne saken har vært til behandling tidligere, så foreligger det en fyldig, tydelig og god dokumentasjon på hele 50 sider fra Viken fylkeskommune både om vernestatus om steingjerdene og Tranga i seg selv, og hvordan et eventuelt arbeid med demontering og flytting av steingjerdene skal utføres.

28. mai 2021 la Moss kommune selv ut denne rapporten: «Viken fylkeskommune, Rapport. Steingjerder langs fv. 119 Larkollveien Billmannsbakken-Støtvig Hotel. Prinsipper for utforming.» Rapporten inneholder dokumentasjon fra Riksantikvaren, fylkeskommunen og kommunen.

Jeg tillater meg få sitere to avsnitt fra side 4 «Vernestatus av steingjerdene og det tilhørende nærmiljøet»:

«Steingjerdene langs fv. 119-Billmannsbakken-Støtvig Hotell inngår i et kulturmiljø av høy verdi i Larkollen. De er omtalt og vurdert av flere forvaltningsnivåer av Riksantikvaren, fylkeskommunen og kommunen. Steingjerdene er verdifulle som enkeltobjekter og ved at de inngår som viktige deler av kulturmiljøet, sammen med bygninger, hager, trær og den smale veien som snor seg gjennom landskapet. Området med steingjerdene omfattes av hensynssone H570 Landskap og kulturmiljø og er regulert til bevaring reguleringsplan for Larkollveien – Støtvig vedtatt 14. desember 2000.»

Fra Riksarkivet sitt arkiv, «Askeladden» kan vi lese:

«Tranga er et karakteristisk veiløp, og unikt i sitt uttrykk. Det tilfører området et karakteristisk trekk og er bevaringsverdig på bakgrunn av sin kulturhistoriske verdi. Steingjerdene på begge sider av Tranga er karakteristiske».

Disse ordene gjengir også Moss kommune på nettsiden www.kulturminnesok.no Det er ingen tvil om at rapporten er godt kjent i kommunen, også det som anføres om eventuell demontering og gjenoppbygging av steingjerdene.

«Det skal tilstrebes for å legge så mange som mulig av steinene for hånd», heter det på side 6. Rapporten er «utført av en håndverker med dokumentert erfaring fra tørrmuring», skriver Viken fylkeskommune.

Ingen tvil om at selve demontering og gjenoppbygging av steingjerdene lyder betryggende, men Tranga som et kulturhistorisk veiløp med sitt bevaringsverdige nærmiljø vil like fullt være ødelagt for all ettertid.

Spørsmålet til sist blir: Hvilken trafikksikker gevinst vil politikerne oppnå med dette?

Fra flere hold blir det hevdet at Tranga er sikker nok som den er av flere grunner. For det første er det den mest effektive fartsdumperen i hele Moss kommune. Bilistene er nødt til å senke farten, eventuelt stoppe for møtende trafikk, syklister og fotgjengere, og dette er man vant til.

«VIS HENSYN» er første bud i Tranga, og enda mer forsiktig vil trolig alle heretter bli etter at saken om Tranga nå er løftet fram igjen. På den annen side: Hvordan farten vil øke med bredere vei, og hvilke konsekvenser dette vil medføre for fotgjengere og syklister, får vi håpe også er utredet.

Vi som bor i Larkollen og de som ferdes her ofte, kjenner Tranga, og har gode forutsetninger for å mene noe om denne saken, slik vi ser at både Larkollen Vel ved Werner Olsson og Martin Mathisen på Losen gjør i MA, 28. juni. og 02. juli.

Tusen takk så langt for et fantastisk engasjement. Måtte både Viken fylkeskommune og politikerne i Moss kommunestyre gå en ny runde med seg selv og la Tranga bestå.