– Vi har nylig arrangert Fagdager i palliasjon (lindring ved livets slutt) for hele personalet både på sykehjemmet og i hjemmesykepleien på Helsehuset i Råde, sier kreftkoordinator/fagutvikler Ragnhild Skarpaas Andersen.

Dette er en del av satsingen på omsorg ved livets slutt.

– Palliasjon dreier seg nettopp om alvorlig sykdom og kort forventet levetid. Både på sykehjemmet og i hjemmesykepleien ønsker vi løfte kompetansen på temaet som en oppfølging av et prosjekt vi hadde om dette i 2018-2019, fortsetter Skarpaas Andersen.

I den nyeste Stortingsmeldingen 24 (2019–2020) «Lindrende behandling og omsorg» er et av fokusområdene døden og åpenhet rundt dette i samfunnet.

Naturlig

– Like naturlig som fødsel i våre liv, er også døden. Men det er mye større tabu og vanskeligere tema å snakke om. Vi «gjemmer det bort» på sykehus og sykehjem, sier hun.

I Stortingsmeldingen legges det opp til at det skal satses mye på at skal være valgfrihet om hvor den enkelte ønsker å avslutte sitt liv, og inkludert mulighet for hjemmedød der det er ønsket av den syke og pårørende.

Kun rundt 12 prosent av alle som dør årlig i Norge dør hjemme, og det er blant de laveste tallene i Europa. Dette ønsker Regjeringen å rette fokus på.

– I Råde har vi lenge vært veldig opptatt av muligheten for hjemmedød for dem som ønsker det, sier Skarpaas Andersen.

Omsorg

Derfor satser kommunen på å øke kunnskapen og kompetansen blant personalet i hjemmesykepleien på dette med lindring ved livets slutt og omsorg for den døende og pårørende hjemme.

– Det har resultert i at flere velger å dø hjemme. Med gode hjelpemidler, hjemmesykepleie, tverrfaglig kompetanse og legetilsyn hjemme etter behov kan pårørende få den hjelpen de trenger for å klare jobben hjemme som nærmeste omsorgsperson. Og det er mange tilbakemeldinger på takknemlige pårørende, som får ha sine hjemme helt til slutten, legger Skarpaas Andersen til.

Senter for lindrende behandling (SLB) på Kalnes har lege og sykepleiere som Råde og andre kommuner i Østfold ofte har tett samarbeid med for dem som bor hjemme, og det kan legges til rette for hjemmebesøk etter behov.

– Men det skal sies at hjemmedød ikke er riktig for alle. Det er fortsatt mange situasjoner der det tryggeste og beste for familien og den som skal dø er ivaretakelse på sykehjemmet, der det er heldøgns bemanning og hjelp. Gjennom verktøyet «Livets siste dager» har vi en god plan og en sjekkliste for helhetlig ivaretakelse av den syke og de pårørende, uansett hvor avslutningen blir, sier Skarpaas Andersen.

Kreftkoordinator

  • Dette gjør en kreftkoordinator:
  • Koordinerer og tilrettelegger hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
  • Gir informasjon om tilbud og tjenester - både innenfor og utenfor kommunen.
  • Samarbeider med fastleger, ressurssykepleiere, skoler, barnehager med flere.
  • Sørger for oppfølging av barn og unge som pårørende.
  • Gir støtte, råd og veiledning til deg som har kreft og til pårørende.
  • Alle kreftpasienter som har eller har hatt kreft og deres pårørende kan ved behov ta kontakt med kreftkoordinator.