Gå til sidens hovedinnhold

Oslofjorden – bare en valgkampsak?

DEBATT

Ap, H, V og MDG i Moss har de siste ukene gått ut i media for å vise at de tar problemene i og rundt Oslofjorden på alvor. Det er bra, men hvorfor kommer dette engasjementet først nå.

Det har vært godt kjent i flere tiår at fiskebestandene går ned. Nedbyggingen av strandsonen er heller ingen ny problemstilling. Det eneste nye nå er en forskningsrapport hvor det blir hevdet at bunntråling etter reker er en av flere sannsynlige årsaker til nedgangen i bestanden av torsk, kolje og hvitting.

Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) og Finn-Erik Blakstad (lokalpolitiker for V) uttaler til Moss Avis at vi trenger en ”helhetlig” plan for Oslofjorden. De vil med andre ord avvente tiltak til det foreligger en plan.

Det vi trenger nå er politikere som tar ansvar og som gjør nødvendige vedtak utfra den kunnskapen vi har.

Når det gjelder privatiseringen av strandsonen, så har kommunen stort sett fulgt en restriktiv forvaltningspraksis. Men noen ganger ”glipper” det.

Så sent som den 8 mars fremmet Ap et forslag i utvalg for plan, bygg og teknisk om å tillate gjenoppbygging av en 32 meter lang privat steinmolo på Årefjordtangen. I flere tiår har moloen – som ble bygget på 1940-tallet – vært nærmest fjernet av bølger og is. Hytteeier uttrykker at de med moloen ønsker å skjerme stranda for vind og bølger – og at moloen skal brukes til krabbefisk for barn og barnebarn. Forslaget ble vedtatt med stemmene til Ap. H og en uavhengig.

Dette blir det mest radikale og privatiserende inngrepet i strandsonen i Moss på mange tiår. Tilføringen av sand på en eiendom på Jeløy (Kongshaug) blir som en bagatell å regne. Dette vedtaket gir grunn til å spørre om Ap og H har et reelt engasjement for å sikre kystlandskapet og allmennhetens bruksmuligheter - eller om den sisten tidens ”engasjement” bare er valgkamputspill.

Når det gjelder nedgangen i fiskebestandene i Oslofjorden, så er årsakene flere og sammensatte. Her trenger vi mer forskning og innsikt. Men det betyr ikke at alt må settes på vent til vi har fått flere forskningsresultater og en helhetlig plan - som H og V ønsker.

Det er allerede innført mindre restriksjoner på fritidsfisket, men dette går ikke på årsakene. Da fritidsfisket aldri har vært mindre enn i dag, så er dette mest å regne som ”symboltiltak”. Dette koster verken yrkesfiskere eller det øvrige samfunnet ett eneste øre.

Bunntråling etter reker bør begrenses eller opphøre helt. Dette vil ramme de som har dette som sitt levebrød – og er selvfølgelig politisk vanskelig. Havfiske etter laks er nå blitt forbudt. Da bør det politisk også være mulig å forby rekefiske i hele eller deler av Oslofjorden.

Forskerne peker på at ”overgjødsling” (økt algevekst) og større tilførsler jordpartikler også er en mulig årsak til nedgangen i fiskebestandene. I Oslofjorden, som ellers i havet, er tilgangen på nitrogen i perioder vekstbegrensende for algeveksten. Kloakkrenseanleggene i Norge er ikke bygget for å fjerne nitrogen fra avløpsvannet. I følge direktøren i MOVAR vil et krav om nitrogenrensing av avløpsvannet i Moss koste 1 mrd. kroner – dvs. ca. 1000 kr per år for hver innbygger. Hvilke partier går inn for nitrogenrensing?

Jordpartikler tilføres Oslofjorden fra flere kilder – både ved erosjon langs bekker og elver og fra jordbruksmark. Mye er allerede gjort for å redusere jorderosjonen fra våre jordbruksarealer, men det må nok gjøres mer. Hvilke partier går inn for ytterligere erosjonsdempende tiltak i landbruket?

Jeg – og sikkert mange med meg – er så lei generelle og uforpliktende valgkamputspill. Og bedre blir det ikke når partiene fatter vedtak som ikke er i samsvar den politikken de hevder å ville føre.

Kommentarer til denne saken