Vi er her for å informere om og argumentere mot et motorveiprosjekt som Statens vegvesen har bedt Ketil Solvik-Olsen om å få utrede videre. Dette handler om en bro eller tunnel fra Horten til Jeløy og så bro videre til fastlandet på Østfoldsiden. Skal si veldig kort hvorfor vi er mot dette prosjektet.
- Prosjektet er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt, så Finansdepartementets konsulent anbefalte at brualternativet ikke utredes videre. 
- Investeringskostnadene er enorme. I følge Oslo Economics kan det koste 74 milliarder kroner.
- Prosjektet er derfor det dyreste enkeltprosjektet i Norgeshistorien. Det koster dobbelt så mye som det dyreste veiprosjektet som ligger i Nasjonal transportplan. Dette er Hordfast; som de ikke har funnet nok penger til i NTP.
- Prosjektet har lavt bompengepotensiale, så drøyt 50 mrd av dette må dekkes over statsbudsjettet. Dette er 7-8 ganger vegvesenets årlige investeringsbudsjett for hele Norge.
- Verken folk eller lokalt næringsliv vil ha prosjektet. Vi er nesten 6000 i vår aksjonsgruppe og de to andre har også mange medlemmer. Næringslivet ser at prosjektet faktisk vil ødelegge for bedriften Aker solutions og er derfor i mot.
- Dere har jo selv sett det flotte området som motorveien ville ødelegge, dette som er Moss' aller største stolthet. Områdene er vernet av Kongen i statsråd. Vi kunne snakket en time bare om dette, men det lar jeg ligge.
- Men enda viktigere for folk flest er at veien ville krevd at flere boligområder måtte rives og at hele byen ble fylt av støy fra 47 000 biler i døgnet.
- Prosjektet er derfor uønsket av begge vertskommunene som har sagt klart nei i høringen.
- Videre er samtlige stortingsrepresentanter fra Østfold negative til prosjektet og kjemper nå skulder ved skulder med oss, også FrPs og Høyres representanter. 

- Men er det ingen tilhengere av prosjektet? 
- Jeg er frista til å svare nei. I høringen for tre år siden var Lastebileierforbundet og NHO Østfold for. Siden har det vært helt stille..
- Til og med regjeringen prioriterte ikke prosjektet blant de viktigste prosjektene å bruke 1000 milliarder kroner på i NTP. Prosjektet tilfredsstilte de formelle kravene for å komme med i NTP, men det var var ikke viktig nok til å nå opp.

- Men et slikt prosjekt skal løse noen behov?
- Det stemmer. Prosjektet var lokalt iniitiert. Det skulle løse trafikkutfordringene i Moss, det skulle knytte Moss og Horten tettere sammen og det skulle bidra til tidsbesparelser for næringslivet.
- Alt dette løses nå på andre måter, slik at behovet for prosjektet er borte:
- Det bygges nytt tunnelløp ved Drøbak og ny vei mot Lier som vil kutte transporttiden for gods fra vestlandet.
- Det skal bygges ny riksvei 19 under Moss som skal løse den lokale trafikkutfordringen fra fergetrafikken.
- Og det har kommet flere og bedre ferger. 

- Ideen til dette prosjektet var lokal i Moss og Østfold. Nå er alle her mot. De problemene som prosjektet skulle løse, blir løst gjennom regjeringens arbeid uansett. Derfor er ikke prosjektet ønsket.

- Likevel ber Statens vegvesen nå Ketil Solvik-Olsen om å få utrede prosjektet videre, og da nettopp de nevnte to løsningene. Det er disse to løsningene vi kjemper i mot. Det kan finnes andre varianter som kan være spiselige, men de ønsker ikke vegvesenet å utrede. (lang tunnel fra E6 til E18)

- Derfor krever vi stans av disse to løsningene via Jeløy og Mosseskogen inn i regjeringserklæringen.