Da senker julefreden seg over fylket og jeg benytter anledningen til en liten oppsummering av årets siste måneder – sett med Østfoldbrillene på. Jeg fikk tillitt ved høstens valg og er nå en av ni Østfoldinger på Stortinget. Der sitter jeg i familie- og kulturkomiteen, men er selvfølgelig opptatt av hele det politiske feltet og i særdeleshet det som angår Østfolds nesten 300.000 innbyggere. De månedene vi nå har lagt bak oss har vært gode for Østfold.

Tidlig i desember besøkte næringsministeren fylket. Med seg i kofferten hadde hun budskapet om at «Norsk nukleær dekommisjonering – statlig etat for avvikling av nasjonale atomanlegg og håndtering av atomavfall» skal lokaliseres til Halden. Dette betyr flere statlige arbeidsplasser til Halden.

I budsjettet for justissektoren som ble vedtatt sist uke har følgende viktige merknader om Politihøgskolen kommet med; «Disse medlemmer er av den oppfatning at PHS’ lokaliteter i Oslo ikke er godt egnet til dagens utdanning. Disse medlemmer vil understreke at en ny, moderne PHS skal lokaliseres utenfor Oslo. Samtidig bør avstanden mellom en ny skole og Oslo være slik at den ivaretar beredskapsmessige behov som PHS er tenkt å inneha.»

Et viktig arbeid er også å beholde de statlige arbeidsplassene vi allerede har. Helfo skal omstruktureres til færre kontorer, og regjeringen foreslår at kontoret i Fredrikstad skal bestå. Vår jobb blir å bidra til at kontoret styrkes i den kommende omorganiseringen.

Det er knyttet mye diskusjon til jernbaneutbyggingen gjennom deler av fylket vårt. Nå har Stortinget sikret finansieringen av utbyggingen gjennom Moss og Rygge, og planleggingen videre sørover. Den totale kostnadsrammen er justert opp i tråd med de siste planene og byggestart i Moss i 2018 er finansiert i neste års budsjett. Vedtakene sikrer at den planlagte fremdriften kan holdes.

E18 gjennom Østfold ble sluttført i 2017 og nå er Europaveien ferdig utbygd gjennom fylket vårt og siste etappe frem mot Vinterbro er neste viktige milepæl.

For to år siden ble Vestfjella naturreservat utvidet. Før jul ble området ytterligere utvidet. Også Svantjern mellom Skauskroken og Nordre Kornsjø blir nå naturreservat.

Stortinget behandlet ny mobbepolitikk i 2016. I forbindelse med dette vedtok Stortinget i mai å be regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med et forslag om opprettelse av lokale mobbeombud i hvert fylke. Vi må bruke verktøyene vi kan for å sikre at alle barn får et godt skolemiljø uten mobbing. Derfor tar vi grep nå! Regjeringen vil nå sammen med KrF og Venstre innføre mobbeombud i alle fylker fra høsten 2018.

I budsjettet for 2018 fant regjeringspartiene og Venstre/KrF rom for å fortsette støtten til både Studium Actoris og Kulturdråpen med 0,5 mill til hver. Studium Actoris er viktige for å ta vare på teatermiljøet i fylket og Kulturdråpen bidrar til at innsatte i fengsel kan komme ut igjen i samfunnet med en videre horisont, noe gode kulturopplevelser bidra til.

Selv om Høyre ikke fikk gjennomslag for vårt primærstandpunkt klarte vi i det brede forliket om Landmaktsstudien å sikre en styrking av helikoptermiljøet på Rygge. Dette er en viktig beslutning for å øke beredskapen i hele Østlandsregionen. I tillegg er det i 2017 bestilt inn tre nye helikoptre til politiet. Fengselet i Halden er også vedtatt utvidet med flere soningsplasser.

Med den lille oppsummeringen benytter jeg anledningen til å ønske alle Østfoldinger en fin julehøytid og et godt nytt år. Jeg skal gjøre mitt for at Høyre også i 2018 vil løfte og prioritere viktige saker for oss som bor i vårt flotte fylke!