Gå til sidens hovedinnhold

Østre linje koblet til Follobanen – avgrening fra høyhastighetsbane gir bedre togtilbud, mindre ødeleggelser og sparer penger

DEBATT

Follobanen ble påbegynt uten en plan for fortsettelsen av InterCity-prosjektet sør for Ski. Derfor ble det et nytt prosjekt for å knytte Østfoldbanens Østre linje til Follobanen. Bane Nor ønsker en avgrening på 6 km fra Vestre linje sør for Ski stasjon til Kråkstad og parkering for 30 togsett omtrent halvveis. Dette påvirker matjord, kulturlandskap og natur svært negativt. Ås, Nordre Follo og mange andre har iherdig, uten hell, ønsket et skånsomt alternativ. I 2020 ble det statlig regulering.

Lokalavisen har skrevet om Vang gård som blir delt, Kjølstad Nord som får bane over gårdstunet, Tandbergløkka som mister sitt turterreng, og en bonde i Kråkstad som får deponi.

Avgreningen vil blant annet gå gjennom løsmasser og bli svært dyr, en situasjon som ligner på hvorfor Bane Nor ikke ønsker å bygge dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Østre linje grunneierlag har ved hjelp av en ekspert funnet ut at det går utmerket å koble Østre linje til Follobanen ved en endret ruteplan kombinert med en liten sporendring på Ski stasjon. Dette alternativet kan spare milliarder.

Når både Østfoldbanen og Follobanen skal gå gjennom Ski stasjon, vil trafikken være saktegående og sårbar. Avgrening fra Vestre linje eller ruteendring løser ikke det problemet. Det trengs en høyhastighetsbane utenom Ski stasjon.

Politikerne må tenke nytt og ta inn over seg at høyhastighetsbaner i Norge er nødvendig, og at de må kobles til Europas høyhastighetsnett som nå bygges ut i en rasende fart. Snitthastigheten kan dobles, slik at tog faktisk kan konkurrere med fly- og veitrafikk.

En dobbeltsporet høyhastighetsbane har tre ganger så stor kapasitet som en 6-felts motorvei, opptar bare en tredel så stort areal og betjener både person- og godstrafikk.

En avgrening til Østre linje fra en høyhastighetsbane gir fire (4) minutter kortere reisetid. Hvorfor da først bruke sannsynligvis mer penger på en unødvendig avgrening fra Vestre linje uten redusert reisetid?

En høyhastighetsbane utenom Ski stasjon vil øke kapasiteten og muliggjør for tog å passere Ski med høy hastighet. Reisetiden fra Oslo kan bli 20 minutter til Askim, og 2,5 timer til Stockholm dersom banen bygges videre fra Mysen. Dagens Østre linje med stasjoner må beholdes. Da kan flere få et godt og sikkert togtilbud uten Buss-for-tog.

Den trolig beste traséen for høyhastighetsbane utenom Ski stasjon er allerede utredet av Norsk Bane etter vurdering av flere alternativer. Banen avgrenes fra tunnelen i Follobanen sør for Langhus og vil gå i fjelltunnel under høydedragene øst i Ski sentrum. Dette er realistisk og mye bedre enn en trasé langt mot øst eller via en nesten umulig tunnel under Ski stasjon i løsmasser med kvikkleire. Første del av banen bør bygges før Follobanen åpner, men kan bygges senere til høyere kostnader.

Høyhastighetsbanen vil gå videre under Ellingsrudåsen, Tandbergløkka og åsen ved Hagelund. Deretter kan en gren gå til Indre Østfold og en annen gren til Moss, byene i søndre Østfold og videre mot Gøteborg. Mellom Ski og Askim beregnes banen å beslaglegge betydelig mindre dyrka mark enn Bane Nors prosjekt mellom Ski og Kråkstad, og det arealet kan minkes på detaljnivå.

Østfoldbanen i dag er uegnet for godstrafikk ifølge en konseptvalgutredning nylig. På en høyhastighetsbane kan godstrafikk kjøres effektivt utenom rushtid. Det trengs dog en direkte forbindelse mellom Alnabruterminalen i Oslo og Follobanen.

Togparkeringsanlegg med verksted bør legges syd på Ski stasjon eller i fjell under Holstadmarka med kortest tomtogkjøring, men ikke lenger ut ved Hagelund som beslaglegger natur og vil kunne komme i konflikt med en høyhastighetsbane. Anlegg i fjellhall er noe dyrere enn på fjell i dagen, men det må koste litt penger for å beholde umistelige arealer.

Det finnes allerede flere initiativer i Norge og Sverige for å bygge høyhastighetsbaner fra Oslo til Stockholm og Gøteborg. Det mangler dog vedtak på høyeste politiske nivå. Denne saken er også avgjørende for å nå klimamålene og redusere naturkrisen.

Første del (3,5 km) av en høyhastighetsbane fra Follobanen med en avgrening (1,8 km) til Østre linje må prioriteres. Den kan konsekvensutredes på lik linje med Bane Nors alternativ. Hvis toppolitikerne kaster seg rundt burde det ikke å bli noen forsinkelse, samtidig som man har mulighet å spare milliarder, oppnå et bedre togtilbud og skåne umistelige verdier sør for Ski.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.