Valgkampen til Stortingsvalget er nå i gang for fullt over hele Østfold hvor det skal velges ni stortingsrepresentanter for de kommende fire årene. På mange områder vil det som har skjedd i mange år tidligere fortsette som før. Løfter fra de ulike partiene vil være mange og omfattende. Ingen sier at vi nå går vanskeligere tider i møte på grunn av at "oljealderen" nå går mot slutten. I perspektivmeldingen fra den sittende regjeringen så sies det at det kan forventes at overføringene som de senere år har hatt en økning på nærmere 20 milliarder pr. år vil falle drastisk i de kommende årene.

Det kan nå forventes at overføringene til Statsbudsjettet vil bli på ca. 3-5 milliarder istedenfor det som har skjedd tidligere. Det sies det ikke så mye om i alt det valgmateriellet som du som velger vil motta i de kommende måneder og uker. Her vil det fortsatt bli gitt løfter som det vil være helt umulig å innfri på grunn av at det ikke vil være slike inntekter til disposisjon. Her vil "kommune Norge" bli det området som vil bli rammet helt konkret i såkalte omdisponeringer og effektiviseringer. Det er ordene som brukes når bortfall av tilbud til lokalbefolkningen blir gjennomført. Det vil det ikke bli snakket så mye om i den kommende valgkampen.

Det du som velger vil høre mest om er at alt skal fortsette som før, men at det skal kanskje bli enda bedre i tiden som kommer. Her i vårt eget fylke vil det få drastiske konsekvenser med grunnlag i den situasjon vi alt har i dag på grunn av den politiske kursen som dagens politikere følger. Fra oss i Pensjonistpartiet vil vi ovenfor deg som velger derfor stille noen spørsmål som det bør tenkes over før du legger din stemmeseddel i valgurnen.

Hva er nå situasjon i Østfold som stort sett alle partiene er enige om?

Det store prosjektene i kommunene overskygger så og si alt. Jernbaneutbygginger til mange 10-talls milliarder som skal løse den vanskelige arbeidsmarkedssituasjon i fylket når antall sysselsatte i forhold til befolkningen i fylket stadig blir dårligere. Flest mulig mennesker skal transporteres inn til Osloregionen der det finnes arbeidsmuligheter. Politisk nivå har ikke de siste 30-40 årene klart å endre på næringsutviklingen når det gjelder tap av industriarbeidsplasser i fylket. Fra noen innenfor media stilles det nå flere og flere spørsmål om det som skjer. Vil det som nå er tenkt gjennomført være bærekraftig over tid?

Mange av bykommunene oppfører seg nå om de nå skaffer seg, eller skal skaffe seg et "byggelån" slik at det er penger nok til alt mulig. Regninga kommer etter at "byggelånet" er brukt opp. Da melder realitetene seg også for de som bor i fylket. Pensjonistpartiet er av den klare oppfatning at uansett hvem som vinner Stortingsvalget så vil det ikke bli bevilget penger til renter og avdrag til de kommunene som ikke har sørget for at tilbudene til lokalbefolkningen er innenfor lov, regler og forskrifter. Her blir det derfor en tung omstilling som vil finne sted når den politiske hverdagen vil melde seg.

Pensjonistpartiet vil på Stortinget for at en ny kurs skal bli en realitet.

Det kan ikke bli slik etter stortingsvalget at de som har det vanskelig fra før får det enda vanskeligere i tiden som kommer. Innstramminger og reduksjon av tilbud til befolkningen har nå startet i kommunene. Husleieøkninger, slik at markedskreftene nå har overtatt i flere kommuner ved at "gjengs leie" er innført med store konsekvenser for mange skal ikke aksepteres. De som er avhengig av NAV sliter mere enn noen gang for å få endene til å møtes. Her har de kommunale avgiftene på vann/avløp og renovasjon hatt økninger langt utover lønns og prisstigningen som ikke hensyntar de med svak økonomi. Den store fattigdoms problematikken som er blant innbyggerne i vårt fylke har også gått feil vei.

Barnefattigdommen hører du som velger ikke mye om i valgmateriellet som deles ut. Alderssammensetningen i fylket medfører at utbyggingen innenfor eldreomsorgen ikke på langt nær er slik den burde være. Sykehjemsplasser og demensomsorgen er heller ikke slik den skal være. Her må det utarbeides klare forskrifter i stortinget slik at det er en plikt for kommunene å sørge for at dette er i orden. Pensjonistpartiet vil derfor på stortinget arbeide aktivt for at det som her er nevnt i siste avsnitt blir helt overordna forhold å ta tak i.

Det hjelper ikke at det blir valgt stortingsrepresentanter som i mange sammenheng på lokalt hold ikke har innfridd de løftene som er gitt i kommunevalgkampen som nå tar plass på stortinget. Pensjonistpartiet vil derfor være et parti som helt fra første dag på stortinget vil sette søkelyset på de forhold som her er nevnt. Velferden til de som har bygget dette landet skal fullt ut bli ivaretatt på en forsvarlig måte. Det er vårt hovedbudskap til deg som velger ved det kommende stortingsvalget.