Høyre-representantene Tage Pettersen og Ingjerd Schou prøver å ta æren for at Regjeringens foreslåtte sammenslåing av tingrettene i Østfold ble stanset i tolvte time før sommeren. Det er lov å prøve seg, men dette er drøyt. Det var undertegnede og Senterpartiet som fremmet forslag om stans i Stortinget og fikk flertall mot Høyres stemmer. Hadde det ikke vært for Sp hadde nedleggingen av tingretten i Moss allerede vært i gang.

Nå prøver de seg altså på nytt med samme type markedsføring som Høyre brukte da de solgte inn Nærpolitireformen. Igjen skal de bygge «sterkere fagmiljø», «robuste enheter», «fleksibilitet». Hva som menes med det og hva konsekvensene blir er det ingen som vet. Det vi vet er at alle denne regjeringens reformer har ført til mer sentralisering, mer byråkrati, flere ledere med millionlønninger og større avstand til vanlige folk. Politiet skulle for eksempel bli mer synlig og tilgjengelig i nærmiljøet etter nærpolitireformen. Men etaten er blitt mer sentralisert og toppstyrt. Ressurser er sentralisert. –Ikke i tråd med intensjonen, sier forsker Rune Glomsethved Politihøgskolen.

Pettersen og Schou kommer med en rekke påstander i et innlegg med overskriften «Ingen domstoler eller jordskifteretter skal legges ned» her i Moss Avis. Dette er direkte feil og følger av loven. Når regjeringen foreslår å redusere antall rettskretser fra 60 til 23 vil automatisk 37 tingretter legges ned fordi det følger av domstolloven §23. Det er ikke flere tingretter innenfor en rettskrets.

Videre hevdes det at dette handler om å rekruttere dommere. Hvor man har det fra er et mysterium. Ingen av sorenskriverne som har sendt inn høringssvar peker på dette som problem i egen domstol. Det vi vet er at tingrettene er blant landets mest populære arbeidsplasser. Senest 6. november kom det en undersøkelse som viser at tingrettene er landets nest mest attraktive arbeidssted for yrkesaktive jurister. Etter styret i Dommerforeningens syn er økte dommerlønninger det klart viktigste enkelttiltaket for å bedre rekrutteringen til dommeryrket.

Videre påstår Pettersen og Schou at dette handler om habilitetsproblemer. Svaret er at dersom alle dommere ved en av dagens tingretter skulle være inhabile kan saken overføres til en annen domstol slik det gjøres og har blitt gjort de ganger det eventuelt oppstår.

Som Høyre-representanter flest viser man naturligvis til et effektiviseringspotensial i tingrettene på 8 prosent, men glemmer neste leddsetning i Riksrevisjonens-rapport: «gitt ressursene hver enkelt tingrett har tilgjengelig». Effektiviseringspotensialet er altså innenfor dagens struktur med dagens tingretter. Fremfor å gjøre noe med dette potensialet prøver regjeringen å bruke Riksrevisjonen som en brekkstang for å gjennomføre en domstolsreform som overhodet ikke har noe med Riksrevisjonens undersøkelse å gjøre. Det står ikke ett eneste sted i Riksrevisjonens rapport at de anbefaler strukturreform. Resultatene fra effektivitetsanalysen viser også at effektiviseringspotensialet i flere tingretter varierer fra år til år. For eksempel viser effektivitetsanalysen at Stavanger tingrett kom ut som effektiv i 2017, men hadde et effektiviseringspotensial på 30 prosent i 2018.

Høyre later som om de vil løse utfordringene i domstolene, men konsekvensene av reformen er ikke utredet, hvor mye tid som forsvinner i reising er ikke utredet, hvor dommerne og de ansatte skal jobbe er ikke utredet, hva konsekvensene blir for storbrukere av domstolene som politijurister, advokater og kriminalomsorgen er ikke utredet, hvor mye kostnadene for å reise sivil sak er ikke utredet. Alt i alt er dette en særdeles dårlig grunngitt reform basert på regjeringens ideologi om større er bedre uansett. Innbyggerne og de ansatte fortjener en begrunnelse fremfor masse ord uten innhold.

Les debattinnlegget fra Pettersen og Schou (Høyre) her