Gå til sidens hovedinnhold

Plan- og byggesaksgebyrer – en økonomisk ”melkeku”?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunestyret vedtar i forbindelse hvert årsbudsjett størrelsen på plan- og byggesaksgebyrene. Disse er nå blitt så høye at det er grunn til å spørre om kommunen benytter gebyrene som en økonomisk ”melkeku”.

I henhold til plan- og bygningsloven § 33-1 skal gebyrene ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. Dvs. gebyret skal ligge innenfor rammen av selvkost. Med dette menes at kommunens gebyrer i utgangspunktet ikke skal være høyere enn de utgiftene kommunen har til behandling av en sak.

Gebyrregulativet skal utformes og vedtas i tråd med generelle prinsipper for selvkost gitt i eget rundskriv og retningslinjer for beregning av selvkost (H-2140) utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet. Da jeg ikke kan se at kommunestyret har fått seg forelagt selvkostberegninger, så innebærer dette at gebyrene i Moss er blitt vedtatt kun på grunnlag av et politisk skjønn.

Der selvkost er den rettslige rammen for brukerbetaling, skal kommunen foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap). Dette må gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Dersom tjenesten går med overskudd, så skal dette settes på eget fond og legges inn i selvkostgrunnlaget for neste år.

Etter å gjennomført et grundig søk på kommunens nettside, så kan jeg ikke finne at kommunen har foretatt en slik etterkalkuasjon. Vi vet med andre ord ikke om kommunen tar seg mer betalt for disse tjenestene enn det loven tillater.

Nå skjer det meste av planlegging og byggetiltak i regi av større utviklingsselskaper. Da ”gjemmes” de kommunale gebyrene i høyere priser på leiligheter og næringsbygg. For private – som skal bygge egen bolig, hytte eller foreta byggetekniske endringer - så er plan- og byggesaksgebyrene en betydelig direkte utgift.

Kommunens gebyrregulativ for plan- og byggesaksbehandlingen er så mangfoldig og innviklet at det ikke lar seg presentere i et leserinnlegg. For spesielt interesserte henviser jeg derfor til: https://www.moss.kommune.no/egen-okonomi/priser-og-gebyrer/.

Det forteller imidlertid mye at kommunen, for tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene, fakturerer kr 1.180,- per time. Dette er minst på samme nivå som private konsulenter og arkitekter tar seg betalt. Private konsulenter legger inn alle utgifter de har, pluss en fortjenestemargin. Det kan ikke kommunen gjøre i sine selvkostberegninger.

Politikerne i Moss ønsker større åpenhet og dialog med innbyggerne. Da forventer vi at de sørger for at vi innbyggere får innsyn i de selvkostberegningene som ligger til grunn for gebyrene – og en etterkalkulasjon som viser om gebyrene som kreves inn ikke overstiger de utgifter som kommunen kan legge inn i selvkostberegningene.

Torodd Hauger

Årefjorden

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.