Gå til sidens hovedinnhold

– Politihøgskolen i Moss er økonomisk og praktisk gjennomførbart

Artikkelen er over 3 år gammel

Debattinnlegg signert Hanne Tollerud og Inger-Lise Skartlien, ordførere i hhv Moss og Rygge

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det var svært gode nyheter som kom fra regjeringspartiene da justisbudsjettet ble vedtatt tidlig i desember. Politihøgskolen skal flyttes ut av Oslo.

Det er bred enighet om at det er behov for en ny politihøgskole. Politiet har jobbet med dette de siste 10-12 årene uten å lykkes. Det handler om at alle tidligere forsøk har vært fokusert på nyetablering i Oslo. Av både praktiske, økonomiske og politiske årsaker er det en dårlig ide å fortsette på dette sporet, og det har regjeringspartiene forstått.

Og de står på trygg grunn. Med Venstre som pådriver varslet regjeringen i februar at statlige arbeidsplasser skal flyttes ut av Oslo og PHS ble øremerket som en potensiell kandidat. Utvalget som i sommer leverte NOUen om politiets særorganer konkluderer også med at PHS ikke må bli værende i Oslo. Utvalget gjennomførte en spørreundersøkelse blant politiets ansatte hvor 52,3% var enige i at PHS kan lokaliseres andre steder enn sentralt i Oslo-området. Kun 16,2 prosent av respondentene var «uenig» eller «helt uenig». Dette står i kontrast til analysen fra Politidirektoratet og PHS i 2016 der det konkluderes med at alle fremtidige løsninger må innebære at hovedsetet for PHS forblir i Oslo. Studiebarometeret fra 2017 som viser alle norske studenters tilfredshet med sine studier, viser resultater for hver av PHS sine fire studiesteder; Oslo, Kongsvinger, Bodø og Stavern. Av disse scorer politistudentene Oslo lavest på læringsmiljø og undervisning.

 

Vi har forståelse for at PHS har behov for nærhet til Oslo for å redusere risikoen for at forskningsmiljøet splittes opp, men nærhet handler om reisetid - ikke fysisk avstand. Når Follobanen og den nye togstasjonen i Moss står klar, så vil reisetiden fra Oslo S til Moss være på 27 minutter med 8 avganger per time. 27 minutter er kortere tid enn det tar med t-bane fra Oslo S og til øverst i Groruddalen. I dag er det nær 6.000 personer fra Mosseregionen som velger å dagpendle til Oslo.

Det er viktig å ivareta ansatte, men viktigst er det å tilby studentene et godt læringsmiljø og god og relevant undervisning slik at de er i best mulig stand til å løse stadig mer krevende politioppgaver. Moss vil være et attraktivt sted å studere når det etableres en tilrettelagt skole med unike øvingsarealer på Rygge i umiddelbar nærhet. Moss er også et sted med vesentlig lavere bo- og levekostnader enn hovedstaden, noe som er gunstig for studentenes økonomi og også for ansatte som vil bosette seg i regionen. Å leie en hybel på 20 kvm koster 3.500 kroner mindre per måned i Moss enn i Oslo. Dette alene vil gi studentene 100.000 mindre å betale tilbake i studielån.

Politihøgskolen i Moss er økonomisk og praktisk gjennomførbart. Bygging kan starte opp i 2018 ettersom den tomten i sentrum allerede er regulert for en høgskole. Ved en beslutning i 2018 kan en ny skole stå klar til skolestart i 2021. På lik linje med politidistriktene, politidirektoratet og PST vil en privat aktør bygge skolen og PHS leie tilbake. En slik løsning krever ikke statlige investeringer og med andre store investeringsbehov i justissektoren er denne modellen eneste mulighet for å få realisert en ny PHS på kort og mellomlang sikt.

For staten er det svært økonomisk gunstig å flytte skolen ut av Oslo. For det første kan arealet på Majorstuen selges og bringe inn nærmere en halv milliard kroner til statskassen. For det andre er tomteprisene utenfor Oslo svært mye lavere, og vi vet at Statsbygg har anslått at en tomt alene vil koste godt over en milliard. Prosjektet i Moss har en vesentlig lavere kostnadsramme enn hva som er mulig å få til i hovedstaden og vil derfor ikke gi økt husleie sammenliknet med i dag, og utbygger har kalkulert inn nytt inventar! I følge beregninger som er gjort av PHS er det i tillegg et innsparingspotensiale på driftssiden på over 100 millioner kroner årlig som følge av bedre tilrettelagt infrastruktur. Dette er midler som kan bidra til mange andre behov i politietaten, for eksempel til å ansette studentene.

PHS har i understreket behovet for en tettere integrering mellom de teoretiske og de praktiske fagene. Mye av den praktiske treningen krever store areal og mulighet for støy. Dette er ikke den typen aktivitet som hører hjemme i et by- og boligområde. Det er nærliggende å se til støyproblematikken knyttet til Taraldrud-prosjektet for å forstå utfordringen. Konseptet som er utarbeidet i Moss har Rygge som øvingsarena. Det er 7-8 minutters kjøring fra Moss sentrum. Rygge utgjør nær 6.000 mål og er regulert for trening og øving. Politiet er gjennom flere års bruk blitt godt kjent med området, blant annet har PHS gjennomført flere kurs her. Stortinget bevilget i sommer penger til en dedikert skytebane for Øst politidistrikt på Rygge.

Viktigst er det at en ny PHS blir en skole hvor utdanningen står i fokus. Men det er også viktig å se på mulighetene som en ny politihøgskole utenfor Oslo kan gi for samfunnet, både i Oslo og i Moss. Oslopolitikere kjemper selvsagt mot en utflytting, men det er altså i hovedstaden hvor veksten av statlige arbeidsplasser er absolutt størst. De siste fire årene er det etablert 4000 nye statlige arbeidsplasser i Oslo og til sammen er det ifølge Kommuneprofilen 73.000 statlige ansatte i hovedstaden. Oslo vil vokse med 200.000 innbyggere de neste 25 årene. Denne veksten må det legges til rette for at i stor grad tas i Oslo-regionen. Det går mange tomme tog ut fra Oslo hver morgen. Å sørge for motpendling fra Oslo til Moss vil være et bidrag til å løse kommunikasjonsmessige utfordringer i hovedstadsområdet.

Å flytte PHS ut av Oslo er både riktig og viktig. Det vil gi en bedre PHS til en lavere investerings- og årlig driftskostnad enn i Oslo, og det er dermed et gjennomførbart prosjekt. I tillegg er det miljømessig fornuftig, og det er et grep for å sørge for sunn byutvikling både i Moss og i Oslo.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.