Gå til sidens hovedinnhold

Politikere: Lytt til eksperter og fornuften

Artikkelen er over 2 år gammel

Debatt: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

”I lys av den teknologiske utviklingen må vi ta nye vurderinger. Norge må bygge infrastruktur mest mulig rasjonelt og økonomisk, særlig med tanke på presset på statsfinansene i årene fremover. Og en rapport som sier vi kan bygge mer for mindre, den bør absolutt ikke havne innerst i en skuff”.

Sitatet er hentet fra en lederartikkel i VG søndag 31. juni i år som viser til en rapport fra et ekspertutvalg som 27. juni la fram en interessant rapport for samferdselsministeren. Utvalget har vurdert fremtidens teknologi opp mot politikernes store infrastrukturprosjekter.  Faggruppen under ledelse av John-Mikal Størdal fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har oppsummert sine funn i et hovedbudskap i fem punkter. Gruppen uttaler at Norge kan:

• Få bedre mobilitet og samtidig bruke mindre penger i transportsektoren.

• Løse problemer med utslipp, kostnader, ulykker, trengsel og køer.

• Gi økt bevegelsesfrihet til alle, herunder de som har et dårlig transporttilbud i dag, ved bedre tilrettelagt, smart kollektivtrafikk, og på sikt også førerløse systemer.

• Bli et foregangsland i utviklingen av nye, bærekraftige mobilitetsløsninger.

• Legge bedre til rette for at næringslivet kan øke grønn norsk verdiskaping, gi økt konkurransekraft, skape nye, fremtidsrettede arbeidsplasser og gjøre Norge til et enda mer attraktivt land å bo i.

 Ekspertene mener blant annet at vi bør ”Tenke gjennom transportpolitikken og planene på nytt – en stresstest av Nasjonal transportplan (NTP) vil avdekke mange nye muligheter til å oppnå høyere nytte til lavere kostnad”. De mener at vi ser en utvikling mot stadig økende automatisering av transportmidlene/fremkomstmidler som over tid vil påvirke både etterspørselen, kapasitetsbehov, sikkerhet og driftskostnadene i transportsektoren.  Det utrykkes at dette er en trend med flere utviklingsnivåer, fra enkle automatiseringer til selvgående, førerløse fremkomstmidler. Over tid vil denne utviklingen påvirke både etterspørselen, kapasitetsbehov, sikkerhet og driftskostnadene i transportsektoren.

Jeg håper at mange vil lese denne framtidsrettede rapporten som påpeker mange tankevekkende faktorer som er aktuelle for dagens beslutningstakere.  Ekspertene er også inne på at den lange tiden som går med til å planlegge prosjekter i Norge. Det bidrar til at situasjonen fra et infrastrukturprosjekt blir besluttet iverksatt til det iverksettes kan være forskjellig og for lang. Aftenposten har 22. juli et stort oppslag der man kommer inn på problemstillingen knyttet til hvor dyrt det blir å bygge nye jernbanestasjoner i sentrum av norske byer. Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik sier til avisa at man må vurdere hvor bra det er å legge jernbanestasjoner i sentrum av Østlandsbyer. ”Vi har ikke penger til alt” sier hun til Aftenposten og antyder at det må skje endringer i de økonomiske beregninger for utbygging av jernbane i Østlandsområdet.

Ut fra rapporten og uttalelsen til jernbanedirektøren tenker jeg umiddelbart på et par prosjekter i Østfold. Ett av dem er Bane NORs prosjekt Sanbukta – Såstad. Det inneholder blant annet 10 km med jernbanespor og ny stasjon i Moss sentrum som mange tror vil komme på rundt 10 milliarder kroner. Et annet prosjekt det har vært klattet på i flere ti-år (fra 1980-årene) er byggingen av E18 fra svenskegrensa til Vinterbro. Det er 70 km Europavei som ingen kan fortelle hva totalkostnadene vil komme på. Det antas at veistrekningen blir ferdig en gang i slutten av 2020-årene.

Begge de nevnte prosjektene er grelle eksempler på hvordan en nasjon kan sløse med penger og ressurser. I prosjektet E18 svenskegrensa - Vinterbro må man oppgradere strekninger av prosjektet før man er ferdig med hele utbyggingen på grunn av samfunnsutviklingen. Når det gjelder jernbanebyggingen i Moss, har det for lenge siden gått prestisje i utformingen av prosjektet. Derfor ønsker man ikke å innse at den fremtidige utviklingen vil vise at moderne teknologi vil bidra til etablering av infrastruktur gjennom sentrum av byer kan skje på helt andre måter på grunn av den teknologiske utviklingen, forurensing og støy. Da siktes det til at bruken av førerløse matebusser og behov for store stasjonsområder der man vil få behov for arealer til behandling av gods vil bli viktigere enn å legge stasjoner i sentrum.

Planer tilsier at gods med tiden vil bli flyttet fra trailere til jernbane. Da trengs større plass enn det som kan disponeres rundt dagens stasjonsområder. Jeg undres over hvordan disse utfordringene vil bli behandlet når utviklingen innhenter de som har ansvaret for de prosjektene som nå utbygges?

Det samme gjelder for den videre utbyggingen av jernbane fra Moss videre til Fredrikstad og Sarpsborg. Dersom formålet med ny jernbanetrasé er å få en effektiv transportkapasitet fra Oslo til Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og videre til Europa, må traseen for jernbanen bygges mellom Sarpsborg og Fredrikstad, videre til Halden og Sverige. Den teknologiske utviklingen vil gjøre det samfunnsmessig rasjonelt og økonomisk å legge stasjoner på områder utenfor bysentra og bruke matebusser som blir førerløse og som vil transportere passasjerene til og fra togene. Samtidig kan mye penger spares på utbyggingen.

Jeg håper at politikerne vil følge ekspertenes råd om ”å stressteste” Nasjonal transportplan (NTP) for å avdekke mange nye muligheter til ”å oppnå høyere nytte til lavere kostnad i prosjektene”. Det skulle ikke undre meg om dette også vil få konsekvenser for Østfoldbyenes drømmer om nye jernbanelinjer og stasjoner.

Kommentarer til denne saken