(Aktuell kommentar:) Sluttrapporten fra et ekspertutvalg nedsatt av regjeringen for å vurdere kommunereformen kommer med mange interessante forslag til hva som bør skje med arbeidsoppgavene til kommunene.

Flere oppgaver for store kommuner

At det skal komme en ny struktur for lokaldemokratiet har Stortinget allerede bestemt. Med større kommuneenheter vil det være naturlig at de også får flere arbeidsoppgaver overført fra staten og fylkeskommunen. Det vil også være en naturlig oppfølging av ønsker de fleste partiene har om mer kommunalt selvstyre og mer lokalt ansvar. Det er en kjensgjerning at de kommunale oppgavene gradvis blir flere og mer komplekse etter hvert som befolkningen blir eldre og utdanningssamfunnet vil kreve mer.

Mer kompetent forvaltning i storkommunene

Ved å få etablert større kommuner vil det bidra til en mer kompetent forvalting. Vi må ikke glemme at en ny kommunestruktur skal etableres for at innbyggerne skal få bedre tjenester fra byråkratene som i dag, i mange tilfeller, ikke har kapasitet til eller kunnskap om de oppgaver de er pålagt. Det er her ekspertutvalget kommer med interessante utspill om at de store kommunene bør få flere oppgaver enn kommunene som velger å forbli små. Det kan føre til et demokratisk problem.

Skal for eksempel Våler framfor å gå sammen med Rygge, Råde og Moss heller overlate viktige serviceoppgaver til den nye nabokommunen fordi man selv verken har kapasitet eller kompetanse?

Det vil bli en merkelig styringsform som kan sammenlignes med forholdet mellom Norge og EU. Norge har bestemt at vi ikke skal være med i EU, men ha tilknytning gjennom EØS-avtalen. Derved må Norge godta de beslutninger EUs organer vedtar uten å ha innflytelse på beslutningsprosessen!

Skal vi oppleve tilsvarende situasjoner i lokaldemokratiet? Skal vi oppleve at viktige oppgaver må overlates til større nabokommuner på grunn av at man ikke ønsker å delta i den nye kommunestrukturen og derved gi fra seg den demokratiske styringen? Jeg håper ikke det blir tilfellet.

Tre forvaltningsnivåer?

Vi bør heller ikke glemme debatten om behovet for tre forvaltningsnivåer; Stortinget, fylket og kommunen. Fylkeskommunens ansvarsoppgaver er i dag videregående opplæring, folkehelse, tannpleie, kulturminnevern, kulturarbeid, regional utvikling og arealforvaltning, samt anlegg og vedlikehold av fylkesveier og planlegging av og støtte til kollektivtrafikken.

Jeg mener myndighetene i forbindelse med beslutningen om nye kommuneenheter også bør fjerne fylkeskommunen. Den er et unødvendig, svært ressurskrevende og lite rasjonelt organ.

Forelår ny fordeling

Ansvarsoppgavene kan deles mellom staten og kommunene. Videregående skoler og de fleste av de øvrige oppgavene bør tilføres de «nye» kommunene. Det er for eksempel lite hensiktsmessig at et organ med politikere fra hele Østfold skal bestemme linjer på videregående skoler i mosseregionen. Men skal befolkningen i Våler være med på å bestemme over videregående skoler man sender sin ungdom til, må kommunen bli med i den nye enheten. Ansvaret for veier er det urasjonelt å dele mellom tre forvaltningsnivåer. Vedlikehold bør utføres av staten og kommunene.

Marginal interesse for fylkeskommunen

For det norske demokratiet har fylkeskommunen marginal interesse. Det virker nesten som det bare er politiske partier og fylkespolitikerne som mener den har livets rett. Jeg tror at folk flest vil være tilfreds med å kunne velge representanter til Stortinget og sitt lokale kommunestyre. Befolkningen har et marginalt forhold til fylkespolitikerne.

Spør folk, og de kan knapt nok si deg navnet på noen av de 35 politikerne som er valgt til Østfold fykesting.

Når valgdeltakelsen synker til litt over 50 prosent av de stemmeberettigede, synliggjøres mangel på interesse og engasjement. Med fylkeskommunen fjernet og oppgaver overført til større kommuner, vil det bli mer forståelse for en reform der mer ressurser brukes til servicefunksjoner for befolkningen.

Jeg tror en frivillig nyorganisering av kommunestrukturen vil bli enklere å få til, og få større tilslutning i befolkningen, når det blir klart at de større kommuneenhetene får langt mer ansvar og ressurser.

Gunnar Listerud. Debattant, Våler

Les flere aktuelle kommentarer og leserbrev her