Region Viken ser ut til å bli en realitet. Alle folkevalgte bør spørre seg om denne regionen vil løse dagens og morgendagens oppgaver bedre enn dagens fylkeskommuner evner.

Region Viken er en sammenslåing av Buskerud, Akershus og Østfold og vil være en stor geografisk region på 24 010 km2 hvorav Østfold utgjør ca 17%. Befolkningsstørrelsen utgjør totalt 1,17 millioner innbyggere hvorav Østfold har ca 25%. Spørsmålet er om denne regionen vil styrke Østfold på grunn av at størrelse gir makt, eller om den vil marginalisere Østfold som et ubetydelig hjørne som må sloss for å få fokus på det som er viktig hos oss.

Innbyggerne kjenner daglig hvor godt eller dårlig fylkeskommunale oppgaver løses. Eksempler er busstilbud, videregående opplæring, offentlige tannklinikker og fylkesveier. I tillegg står fylkeskommunen for viktig planlegging av arealbruk, støtte for kommunenes arbeid, verner om kulturminner, natur og miljø, og den arbeider også direkte med kulturtilbud.

Foreløpig skal de samme oppgavene løses av et nytt regionstyre. Gigantiske Viken skal altså ikke tilføres gigantiske nye oppgaver og det er intet politisk påtrykk om rasjonalisering for å spare kostnader i fylkeskommunen for å overføre til tjenester for innbyggerne.

Et betimelig spørsmål er derfor: Er det sannsynlig at en slik storregion vil ivareta innbyggerne like godt eller bedre enn i dag?

Eller ligger andre drivere enn økt tjenestekvalitet og rasjonaliseringsgevinster bak kreasjonen «Region Viken» - i så fall hvilke? Det er slett ikke utenkelig at dette har med muligheter til makt å gjøre. Flere hundre års historie forteller oss om dette.

For meg framstår hele prosessen som en blanding av Høyres gigantomani kombinert med Arbeiderpartiets politiske posisjoneringstenkning. Begge deler handler om makt og posisjoner.

Så – kjære KRF. Dere sitter med vippemakt i denne saken.

Vil dere virkelig dette? Det er dere som kan reversere prosessen. Gjør det for innbyggernes skyld.

Vi i De Grønne håper dere griper muligheten til å tale innbyggernes, ikke maktas, sak.