Koronaen kom som et sjokk og har rammet oss alle, men kanskje aller mest den lite omtalte gruppen «privatister». For jeg kan da umulig være den eneste privatisten som så snittet til mitt drømmeyrke stige i været da de vanlige videregående elevene slapp eksamen, samtidig som vi privatister pent ble nødt til å dukke opp.

«Elever som gikk ut av videregående i vår slapp eksamen og oppnådde rekordhøyt karaktersnitt. Dermed fikk tusenvis av elever i «koronakullet» en fordel i studieinntaket sammenlignet med andre søkere»

Slik lød en VG+ sak 4. september i år. «Koronakullet» hadde et fortrinn ved dette årets studieinntak og mange søkere fikk nok svi for akkurat dette. Men det var jo «heldigvis» et engangstilfelle. Eller? Det kan se ut til at koronaen vil følge oss inn i 2021. Og da blir spørsmålet mitt: Hvor mange slike «koronakull» skal vi ha før staten foretar nye tiltak? Når skal staten se at det skyhøye karaktersnittet hos avgangselever på offentlig videregående blir oss privatister sin død? Og nå tenker kanskje du at «Er ikke privatister de folkene som bare skal ta opp et fag eller to?» Og nei, svaret er at det finnes privatister som tar hele videregående som privatist av ulike grunner. Så da spør jeg deg kunnskapsminister Guri Melbye: Hva vil du gjøre for oss privatister nå? Du ser vel selv at dette blir urettferdig? Enten må alle ta eksamen eller så må du gi oss privatister en mulighet til å få standpunktkarakter på vitnemålet. Vi har mer enn nok vurderingsmaterialet å ta av!

Hvordan settes karakterer hos en privatist vs. en vanlig videregående elev?

På våren eller høsten går privatisten opp til eksamen i det faget/fagene eleven har hatt dette semesteret. I løpet av dette semesteret jobber vedkommende med oppgaver som svarer til de kompetansemålene man har på videregående skole. Selv om vedkommende har fått karakterer underveis som en vanlig videregående elev er den eneste karakteren som kommer på vitnemålet, eksamenskarakteren. Den blir satt av to fremmede sensorer, som begge er helt ukjente ovenfor eleven, men som heller ikke har noe kunnskap om hvilke tekster, bøker, videoer eller andre former for læring eleven har brukt på sitt nettstudiet.

En videregående elev som går på offentlig statseid videregående blir vurdert på flere måter. De har muntlige vurderinger, gruppevurdering, skriftlige vurderinger og innsats i klasserommet. De har stort sett samme lærer i faget hele året som da naturlig blir godt kjent med eleven og kan forklare sensoren hva elevene i klassen hans/hennes har hatt dette året, hva som er blitt lagt særlig vekt på osv. Når disse videregående elevene går opp til eksamen, hvis de kommer opp i noe annet enn norsk (som for øvrig alle kommer opp i) vil eksamenskarakteren deres stå ved siden av standpunktkarakteren.

Kunnskapsminister Guri Melbye stiller spørsmål til hvordan snittene var rekordhøye hos avgangselever vår 2020 og sier hun skal undersøke dette videre.

Jeg har svaret klart for deg alt! Udir gjorde en analyse av karakterstatistikken fra 2009-2010-2018-2019, da viste det seg at fire av ti elever gjør det dårligere på skriftlig eksamen enn det de har i standpunkt. På privat skoler rammer det faktisk hardere med 46 prosent altså nesten halvparten. Dette gjelder for fagene norsk hovedmål og sidemål, engelsk og matematikk.

Det varierer riktignok på hvilke karakter i standpunkt eleven lå på. Av dem som lå på 5 i standpunkt så sank 57 prosent ned i karakter på eksamen. For dem som hadde 3 i standpunkt falt 30 prosent ned. I 2015–2016 kunne man lese i en stortingsmelding at store avvik mellom eksamenskarakter og standpunktkarakter burde tolkes som en melding om at den vurderingspraksisen vi har i dag burde endres. Om vi ser tilbake på dette året og det rekordhøye karaktersnittet mener jeg at det indikerer at staten burde handle. Nå!