I debattinnlegget «Veien til et bærekraftig Viken» spør fylkestingsrepresentant Gretha Thuen (Viken Høyre) om det er mulig å lage et planverk som er «etterpåklokt på forhånd, slik at de smarte løsningene og systemene fortsatt vil fungere om de utsettes for en uønsket hendelse». Hun har også i plankomiteen i Viken spurt hva vi i fylkesrådet gjør for å sikre at Vikens planer bidrar til redusert sårbarhet.

Det korte svaret er: Vi må gjøre det vi kan. Det er f.eks. fornuftig å styrke landbruket og øke selvforsyningsgraden, slik at vi er mindre sårbare for svikt i internasjonal handel. Koronapandemien har vist at vi er sårbare når andre land jakter på de samme varene, som vi ser når det gjelder f.eks. smittevernutstyr.

Koronapandemien understreker også verdien av gode IKT-nettverk, som er sikret mot strømbrudd og sabotasje. Erfaringer den siste tiden viser at hjemmekontor, nettmøter og nettundervisning ofte kan være gode erstatninger for fysiske møter, og dermed spare oss selv og samfunnet for mye unødvendig reise, tidsbruk og pengebruk. Det vil trolig bli mer bruk av hjemmekontor og digitale løsninger fremover. Det vil få betydning for langsiktige investeringer, blant annet på samferdsel.

Viken fylkeskommune utarbeider nå en planstrategi for et bærekraftig Viken-samfunn fremover mot og forbi 2030. I dette arbeidet er det naturlig å vurdere utfordringer knyttet til samfunnssikkerheten, som konsekvenser av langvarige strømbortfall, bortfall av elektronisk kommunikasjon, naturkatastrofer, større ulykker, pandemier og smittsomme dyresykdommer.

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) for de gamle fylkene og Viken-kommuner er en del av dette kunnskapsgrunnlaget, og vil bli grundig analysert i samarbeid med Fylkesmannen, som har ansvar for fylkesvise ROS-analyser.

Viken fylkeskommune vil sørge for at det systematisk jobbes med reduksjon av risiko og sårbarhet i det videre arbeidet med regional planstrategi. På samme måte som et endret klima, utarming av ressurser og ødeleggelse av naturen vil undergrave mulighetene for våre barn til å få samme muligheter som oss, vil også bortfall av strøm, kommunikasjon, naturkatastrofer og smittsomme sykdommer ha potensial til å gjøre det samme.

Det betyr, at når vi skal arbeide for å minske sårbarhet, så bør vi også legge til rette for utvikling av et bærekraftig nullutslippssamfunn, hvor sirkulærøkonomi inngår.

Vi må sammen finne måter å redusere risiko og sårbarhet, slik at de smarte løsningene og systemene, som vi fester vår lit til og som skal bidra til å opprettholde funksjonene i samfunnet, fortsatt vil fungere i en krise. På den måten kan vi skape et Viken-samfunn som gir mest mulig trygghet, velferd og valgfrihet for befolkningen i tiårene som kommer. Dette arbeidet må ikke feile.us.