Tusenvis av kvinner får aldri hel jobb, selv om de ønsker det. Det er ikke rettferdig. Det er på tide å legge deltidsfella bak oss, og kommunene må gå foran.

I framtida mangler Norge helsepersonell. Det trengs tusener av nye ansatte i helsetjenesten. Skal vi ha sjanse til å dekke behovene, er det aller første steget å sørge for at dagens ansatte får trygge arbeidsforhold, med tilbud om hele og faste jobber. Framtidens ansatte må møtes med noe annet enn små deltidsstillinger, der usikre ekstravakter er det som gir en full månedslønn.

Først og fremst handler dette om å sørge for en heltidskultur i Norge. En reell rett til å jobbe i hel stilling får vi først når arbeidsgivere i kvinnedominerte yrker er villige til å sørge for skikkelige forhold for sine ansatte.

I Norge bør det være en selvfølge at hel og fast jobb er det som er normalt, og det man får tilbud om. Kommunalt ansatte som tar vare på eldre, og som sørger for gode helsetjenester, er spesielt utsatt for useriøs deltidsbruk. I mange kommuner er det en kultur for bitte små stillingsbrøker og lappetepper av ekstravakter. Det gjelder sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og andre som jobber på sykehjem, i hjemmetjenesten og andre deler av helse- og omsorgstjenestene i Norge.

I helse- og omsorgsektoren er andelen som er ansatt i en hel stilling, kritisk lav. Det utlyses fortsatt altfor mange deltidsstillinger. Det er klart at dette går ut over kvaliteten på omsorgen, og det sliter på dem som skal gi omsorg. Samtidig henger heltid og bemanning tett sammen. Mange helsearbeidere gir uttrykk for at heltidskultur også må henge sammen med økt bemanning, fordi jobben både er tung og krevende og det stadig er for få folk på jobb. Høy bruk av deltid, innleie og vikariater er verken bra for de ansatte eller for pasientene. Uten hele og faste stillinger vil mennesker som trenger hjelp og behandling hjemme, få besøk av mange flere enn nødvendig, og arbeid, lønn og framtid blir mindre forutsigbart for de ansatte i tjenestene.

Ansatte i små deltidsstillinger går ekstravakter for å forsørge seg selv og familien sin. Det skal ikke være sånn at man alltid må ha telefonen klar for å shoppe vakter, eller at man må sjonglere med flere jobber for å ha full stilling. Slike arbeidsforhold fører ikke til godt arbeidsmiljø og god arbeidshelse.

Det er på høy tid med endring, og derfor har SV gang på gang foreslått lovendringer for å sikre retten til heltid. Vi skal bruke alle de posisjonene vi får, til å slåss for en jobb å leve med og en lønn å leve av. Veien mot trygge og hele jobber begynner med et skikkelig løft for kommuneøkonomien og med kommuner som tar heltid på alvor.