Hensikten med regionreformen var å skape mer slagkraftige enheter enn de gamle fylkeskommunene, med sikte på at disse skulle kunne ivareta flere oppgaver, oppgaver som idag ligger til statlige myndigheter. KrF mener at det må settes politisk kraft inn i å virkeliggjøre denne hensikten ved å overføre flere oppgaver til de nye regionene.

Norge trenger både stat, fyller og kommuner for å engasjere flest mulig i politiske beslutninger. Hvert andre år velger vi våre representanter som skal ta avgjørelser på vegne av befolkningen. Prinsippet bør være at avgjørelsene skal tas nærmest mulig innbyggerne som blir berørt. KrF mener det er et stort behov for å demokratisere en del beslutninger som i dag tas av byråkratiet i sentrale og regionale statlige enheter.

Stortinget er vår lovgivende forsamling som må ha det overordnede ansvaret for å forvalte de store landsomfattende oppgavene. Fylkene bør ta avgjørelser i saker som hele regionene har felles slik som kollektivtransport, videregående utdanning og utviklingen av regionene. Resten av oppgavene som ligger nærmest innbyggerne fra svangerskapskontroll til pleie ved livets slutt bør kommunene ta seg av.

KrF er glad for at vi fortsatt har fylker som kan se regionen under ett og forventer nye oppgaver som Staten skal overføre til dette nivået. Oppgaver som krever utøvende styring og politiske skjønnsmessige vurderinger må overføres til det folkevalgte regionale nivået. Det handler om at regionen skal kunne gi strategisk retning for utviklingen, mobilisere frivillige, offentlige og private parter til felles innsats mot felles mål og, ikke minst, koordinere og samordne offentlig innsats og virkemiddelbruk.

KrF har et sterkt eierskap til reformen som bidrar til at vi flytter makt til et regionalt folkevalgt nivå.

Nå må reformen gis innhold i form av reell overføring av makt og myndighet. Regionreformen er først og fremst en demokratireform, og enda viktigere er det at reformen fylles med reelt innhold, og at man ikke mister helheten av syne.