Mølleåsen/Kilsbakken ved Osloveien er et område på ca. 80 boliger. 56 av disse er nyetablerte med stort innslag av barnefamilier.

For å nå barnehage, skole og butikk må den høyt trafikkerte Osloveien krysses. Utfordringen er manglende fotgjengerfelt eller annen form for overgang.

Og hvorfor er det et problem?


Osloveien er en naturlig åre for tungtransport, buss og pendlere i Kambo-området for å komme inn og ut av Moss. Det er konstant trafikk og i rushtidene på morgenen og ettermiddagene går det tett i tett med transport.

Industri i det nærliggende området med Felleskjøpet/Kambo fabrikk fører også til mye lastebilkjøring.

Veistrekningene har 50-sone, men at fartsgrenser i trafikken overskrides blant enkelte er vel ingen ukjent faktor enten det er her eller på andre veistrekninger.

Selv om veien er relativt strak svinger den svakt og blir på enkelte partier uoversiktlig for den som krysser veien.

For barn som daglig går denne ruten til skole eller fritidsaktiviteter er det spesielt utfordrende å vurdere hastighet og avstand på kjøretøy. Vi som er foreldre i området er bekymret for å la barna krysse denne veien på egenhånd.

Regn, tåke, mørke er også faktorer som påvirker sikt både for fotgjenger og kjøretøy.

At voksne klarer å vente og vurdere trafikksikkerheten er et aspekt. Men denne krysningen bør også sikres med tanke på de yngste i trafikken.