Hvordan opplever folk at forskjellige klimatiltak påvirker hverdagen? Hvem er klimapolitikken tilpasset? Opplever noen at en innsats for klima er en større byrde enn nytte?

Det er noen av spørsmålene som er blitt stilt i Kantars årlige klimabarometer - en undersøkelse som kartlegger befolkningens holdninger i klimapolitiske spørsmål.

Flere av funnene er verdt å merke seg for alle som jobber med å finne klimatiltak som faktisk fungerer, det være seg lokalt, regionalt, nasjonalt eller globalt.

Blant annet viser undersøkelsen at de som opplever at klimapolitikken er mer til nytte enn byrde, er personer med høy utdanning og inntekt. Det er folk i kommuneadministrasjoner og utbyggere. Klimapolitikken oppleves å være styrt av ressurssterke grupper. Videre viser undersøkelsene at folk som bor i spredtbygde strøk opplever klimatiltak som mindre nyttige enn de som bor i byer.

Dette er viktige signaler å ta innover oss når vi skal meisle ut framtidig klimapolitikk, og er spesielt relevant for oss i Viken fylkeskommune. Vi er et stort og mangfoldig fylke. Klimatiltakene våre skal gagne innbyggere som bor i byer, som Lillestrøm eller Drammen. De som bor ved havet, som på Hvaler. Og de som bor i bygda ved fjellet, som i Hemsedal. En viktig erkjennelse er at klimatiltakene ikke kan være like over alt. Mens godt utbygget jernbane kanskje er viktig for dem i spredtbygde strøk, kan hyppige bussavganger være essensielt for dem som bor i byen.

Et konkret eksempel på hvordan klimapolitikken kan gjøres stedstilpasset, er fylkesrådets pilotprosjekt bygdemiljøpakkene. Prosjektet er en satsing for å styrke distriktene med attraktive lokalsamfunn, næringsvekst og klimavennlig stedsutvikling. Her er det kommunene sjøl som definerer behov og problemstilling. Nytten kan dermed oppleves større enn byrden, og både klimatiltak og stedsidentitet kan styrkes.

Denne måten å tenke lokalt tilpasset, og dermed ulik, klimapolitikk vil vi fortsette med. Det vil komme alle Vikens innbyggere, uansett hvor de måtte bo, til gode.